کنترل کیفیت

 • امکان انجام فرآیندهای کنترل کیفی برای موضوعات مختلف مانند کالا، فرآیند، شرایط محیطی و ...
 • ثبت درخواستهای کنترل کیفی و تهیه اسناد کیفیت .
 • تعریف گردش کار بر روی درخواست ها و یا اسناد کنترل کیفی و نتایج پارامتر.
 • ثبت نیازمندیهای انواع منابع برای آزمونهای مختلف .
 • امکان تعیین هزینه انجام فعالیتهای کنترل کیفی و یا اسناد کیفیت.
 • امکان ثبت اتوماتیک درخواستهای کنترل کیفی از سیستمهای وابسته.
 • ارتباط مکانیزه با سایر سیستمها (انبار، کنترل تولید و...) جهت ارسال نتایج کنترل کیفی.
 • امکان ثبت اطلاعات نتایج کنترل کیفی از طریق موبایل یا تبلت.
 • امکان طراحی میزکار جهت تسهیل روند ثبت اسناد باز کیفی.

گزارشهای پایه :

 • گزارشهای اطلاعات آزمونهای کنترل کیفی
 • گزارشهای مهارتهای پرسنل کنترل کیفی
 • گزارشهای موضوعات کنترل کیفی
 • گزارشهای نقائص مورد آزمون
 • گزارشهای اطلاعاتی آزمونهای تخصیص داده شده به موضوعات کنترل کیفی

گزارشهای عملیات اجرائی:

 • گزارشهای جامع درخواست ، اسناد و نتایج کنترل کیفیت
 • گزارشهای کیفی اقلام انبار
 • گزارشهای کیفی تامین کنندگان
 • رویت ماتریسی درخواست‏های کنترل کیفی
 • رویت ماتریسی اسناد کنترل کیفی

گزارش انتخابی