قراردادها (حسابداری پیمانکاران)

وظيفه اين سيستم كنترل قراردادها و تهیه صورت وضعيت و صورت حساب مربوط به هر قرارداد مي‌باشد. این سیستم هماهنگ با سیستم‌های خزانه‌داری، دفتر‌داری (حسابداري مالي)، كنترل بودجه و دارایی‌های ثابت به صورت یکپارچه عمل می‌نماید.
 

تعريف قراردادهای پیمانکاری 

تعریف قراردادهای کارفرمایی

تهیه صورت حساب

تهیه صورت وضعيت 

ارتباط صورت وضعيت با درخواست پرداخت و صدور چك

ارتباط صورت حساب با دریافت‌ها

امكان صدور الحاقيه  

امكان مشاهده تفاوت دو الحاقيه

امكان معرفي كسر و اضافه براي هر صورت وضعيت

امکان معرفی کسر و اضافه برای هر صورت حساب

 

 • ارتباط بين هر قرارداد با رديف بودجه متناظر
 • امكان صدور سند براي هر قرارداد
 • امكان صدور پيش‌پرداخت
 • محاسبه استهلاك پيش‌پرداخت 
 • ایجاد کارت پروژه برای هر قرارداد
 • امکان ارسال قراردادهای خریدوخدمات برای سیستم تدارکات
   

 

 

 • كارت پروژه 
 • صورت وضعيت هر قرارداد
 • پيش‌پرداخت‌هاي هر قرارداد
 • گزارش های انتخابی

 
  شرکت نماد ایران پس از انجام مطالعات اولیه و بررسی روند اجرائی و مشکلات حسابداری پیمانکاری در شرکت های متعدد ، موفق به تکمیل زیر سیستم حسابداری پیمانکاری گردیده است. این زیر سیستم شامل خدمات قابل توجهی به منظور تسهیل در انجام بهینه فعالیت های حسابداری پیمانکاری بشرح ذیل میباشد:

 • امکان ورود اطلاعات قراردادهای پیمانکاری و الحاقیه های مربوطه و اخذ گزارشات قراردادی.
 • امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت های تجمعی و محاسبه خودکار  کارکرد دوره و تولید خلاطه مالی جهت ارئه به پیمانکاران و صدور سند حسابداری.
 • امکان تفکیک قرارداد به بخش های EPC و یا هرگونه بخش بندی دیگر و انجام محاسبات جداگانه درهر صورت وضعیت.
 • امکان ارسال سیستمی اسناد صادره به حسابداری مالی و همچنین هماهنگی با سایر زیر سیستمهای خزانه داری ، کنترل بودجه و دارائی ثابت بصورت یکپارچه.
 • امکان پایش نحوه پرداخت و محاسبه کسورات قانونی و قراردادی و کنترل استهلاک پیش پرداخت و سپرده ها و همچنین تفکیک مقادیر ارزی و محاسبات تسعیر نرخ ارز.
 • امکان اخذ گزارشات کنترلی متعدد قراردادی و کارکرد به منظور ارائه به سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و سایر ذینفعان.
 • امکان ارسال اطلاعات مبلغ قابل پرداخت هر صورت وضعیت به خزانه داری جهت پرداخت.
قراردادها (حسابداری پیمانکاران)