بهای تمام شده خدمات

سيستم قيمت تمام شده خدمات براي به دست آوردن قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه كاري استفاده مي‌شود. در رويكرد سنتي سيستم، تسهيم اوليه نهايتا بين مراكز هزينه غيرعملياتي و مراكز هزينه عملياتي انجام مي‌گردد و تسهيم ثانويه براي تسهيم قيمت تمام شده مراكز عملياتي به خدمات يا پروژه‌هايي كه انجام شده است اعمال مي‌گردد. در رويكرد غيرسنتي و ABC محوريت با فعاليت‌هايي است كه سازمان انجام مي‌دهد و تسهيم اوليه بين هزينه‌ها و فعاليت‌ها و سپس تسهيم ثانويه بين فعاليت‌ها و خدمات يا همان موضوع نهايي قيمت تمام شده انجام مي‌گردد. لازم به ذكر است كه كليه تسهيمات بر اساس مباني تسهيم دلخواه (محرك‌هاي هزينه و فعاليت) اعمال مي‌گردد.
 

 • امكان معرفي دوره هاي زماني مختلف براي محاسبات قيمت تمام شده.
 • امكان معرفي اطلاعات فعاليتها در گروه هاي مختلف.
 • امكان معرفي اطلاعات خدمات نهايي.
 • امكان اولويت بندي تسهيم براي مراكز هزينه، فعاليتها و خدمات به يكديگر.
 • امكان برقراري ارتباط با سرفصل هاي هزينه سيستم مالي و يا رديفهاي بودجه سيستم كنترل بودجه .( در صورت استفاده از سيستم كنترل بودجه).
 • امكان معرفي مباني تسهيم (محركهاي هزينه و فعاليت) براي مراكز هزينه و يا فعاليتها به تفكيك عوامل هزينه.
 • امكان معرفي ضرايب سهم بري مراكز هزينه يا فعاليتها به شكل دستي.
 • امکان معرفی ضرایب سهم بری مراكز هزينه يا فعاليتها به صورت ماتریسی.
 • امكان معرفي تايم شيت پرسنل به تفكيك فعاليتهاي انجام شده.
 • امكان دريافت اطلاعات تايم شيت پرسنل از طريق فايل واسط.
 • امكان دريافت اطلاعات فعاليتها و يا ضرايب تسهيم از طريق فايل واسط.
 • امكان محاسبه ارزش كاركرد پرسنل از روي تايم شيت و نرخ كاركرد واقعي سيستم حقوق و دستمزد.
 • امكان مانيتورينگ پردازش هاي هر دوره محاسباتي.
 • امكان رديابي تسهيم هزينه ها به تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير.
 • امكان تعيين الگوي صدور مكانيزه سند تسهيم سهم دهنده به سهم گيرنده.
 • امكان ثبت و يا حذف كنترل شده اسناد صادر شده تسهيم در سيستم حسابداري مالي. 
 • امكان محاسبه قيمت تمام شده خدمات و فعاليتها با روشهاي مختلف و مقايسه نتايج حاصله در هر دوره.
 • امكان انجام محاسبات با روشهاي تسهيم مستقيم، يكطرفه و دوطرفه.
 • سازگاري كامل با ABC.
 • استفاده از محرك ‌هاي محاسباتي مانند ارزش كاركرد پرسنل (تايم شيت).
 • تعريف مباني متفاوت در دوره‌هاي زماني مشخص براي تسهيم ومحاسبه قيمت تمام شده بر اساس عملكرد و يا بودجه پيش بيني شده و مقايسه نتايج محاسبات .
 • برقراري ارتباطReal Time   با سيستم‌هاي يكپارچه از جمله سيستم‌هاي مالي، بودجه، حقوق و دستمزد، اموال و ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي.
 • قابليت برقراري ارتباط با سيستم تایم شیت پرسنل.
 • قابليت برقراري ارتباط با ساير سيستمهاي كاربر جهت دريافت اطلاعات مربوط به جدول تسهيم با روشهاي توافقي.
 • ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي ..
 • گزارش هاي مباني تسهيم با تفكيكهاي انتخابي در مورد عوامل هزينه ، مباني تسهيم و غيره در دوره هاي مختلف.
 • گزارش هاي كنترلي مباني تسهيم  جهت رويت نواقص احتمالي اطلاعات وارد شده در سيستم.
 • گزارش هاي  ريز مبالغ تسهيم شده مراكز سهم دهنده.
 • گزارش هاي ريز مبالغ دريافت شده مراكز سهم گيرنده به تفكيك مراكز سهم دهنده و نمايش مبالغ  دريافتي به تفكيك نوع سربار.
 • گزارشهاي خلاصه تسهيم و قيمت تمام شده با تفكيكهاي دلخواه.
 • امكان تهيه كليه گزارش ها به شكل نمودار.
 • رويت درخت تسهيم مراكز هزينه به خدمات و فعالیت ها.
 • رويت خطي و ماتريسي اطلاعات قيمت تمام شده مراكز هزينه، فعالیت ها.
 • گزارش انتخابي.
بهای تمام شده خدمات