تسهیلات بانکی

وظيفه اين سيستم ثبت و کنترل اطلاعات مرتبط با تسهیلات بانکی می باشد. این سیستم با سایر سیستم های مکانیزه مدیریت نماد ایران به صورت یکپارچه عمل می نماید.

 

 

  •  تعریف انواع تسهیلات
  • ثبت انواع تسهیلات با ارزهای مختلف
  • دریافت تسهیلات در چند مرحله
  • بازپرداخت اقساط
  • محاسبه جریمه اقساط پرداخت نشده
  • کارت تسهیلات
  • صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری

  • تهیه انواع گزارش براساس سررسید اقساط
  • تهیه انواع گزارش براساس دیر کرد اقساط
  • پیگیری اقساط دریافتی و پرداختی

این سیستم فرآیند دریافت- پرداخت اقساط تسهیلات مالی در یک سازمان را طی یک دوره مالی فراهم می آورد.