ارزشیابی و صدور مکانیزه احکام

شرکت نماد ایران در جهت تكميل سيستم‌هاي منابع انساني سازمان اقدام به طراحي و توليد نرم‌افزاري نموده است كه بصورت  پارامتريك قابلیت صدور احكام مكانيزه را  براساس اطلاعات پرسنلي داشته باشد. در اين سيستم امكان تعريف عوامل پرداخت‌ هاي حكمي و نحوه محاسبات هر یک براساس اطلاعات پرسنلي و شغلي موجود خواهد بود. صدور احكام و محاسبه ريال هر یک از عناصر حكمي در اين بخش انجام خواهد شد. اين سيستم مطابقت‌ لازم با قانون نظام های پرداخت را داراست.
 

 • صدور احكام مكانيزه و ارزشيابي، بر اساس عوامل مؤثر در  حكم كارگزيني
 • ارزشيابي به صورت پارامتريك براساس اطلاعات شغل، تحصيلات، پست، گروه و رتبه
 • تعیین عناصرجداول اطلاعات پايه شامل ضرائب و مبالغ پايه محاسباتي هر گروه در ابتدای هر سال و يا به ضرورت در طي سال
 • تعیین ضرایب و جداول بر اساس حقوق مبنا در ابتدای هر سال  جهت افزایش حقوق و صدور حکم جدید
 • صدور حکم طی سال مالی در صورت تغییر گروه پرسنلی به تفکیک ستادی و حوزه ای
 • کنترل ارتقا شغل پرسنل بر اساس خالی بودن سمت سازمانی و در صف انتظار قراردادن پرسنل در صورت خالی نبودن سمت سازمانی
 • انتقال اتوماتیک نتایج سیستم ارزشیابی به سیستم پرسنلی و تاثیر کامل آن در پرداخت حقوق و دستمزد (اطلاعات انتقالی قابل تغییر نیست)
   
 • ثبت اقلام حكمي و نحوه محاسبات مربوطه
 • ثبت ضرايب و تاثير اطلاعات پرسنلي در محاسبات حكم
 •  صدور احكام كارگزيني و محاسبات مربوطه
 • امكان ثبت انواع احكام كارگزيني و تاثيرات آن در اقلام پرداختي 
 • گزارش اطلاعات پرسنل و سوابق پرسنل
 • گزارش از ضرائب و نحوه محاسبات پرداخت حكمي
 • گزارش احكام در مراحل صدور تا ثبت در سیستم پرسنلي و حقوق و دستمزد
 • گزارش معوقات و تاثيرات احكام
 • گزارش‌هاي آماري و نموداري
 • گزارش انتخابي
ارزشیابی و صدور مکانیزه احکام