بهای تمام شده خدمات

سيستم قيمت تمام شده خدمات براي به دست آوردن قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه كاري استفاده مي‌شود. در رويكرد سنتي سيستم، تسهيم اوليه نهايتا بين مراكز هزينه غيرعملياتي و مراكز هزينه عملياتي انجام مي‌گردد و تسهيم ثانويه براي تسهيم قيمت تمام شده مراكز عملياتي به خدمات يا پروژه‌هايي كه انجام شده است اعمال مي‌گردد. در رويكرد غيرسنتي و ABC محوريت با فعاليت‌هايي است كه سازمان انجام مي‌دهد و تسهيم اوليه بين هزينه‌ها و فعاليت‌ها و سپس تسهيم ثانويه بين فعاليت‌ها و خدمات يا همان موضوع نهايي قيمت تمام شده انجام مي‌گردد. لازم به ذكر است كه كليه تسهيمات بر اساس مباني تسهيم دلخواه (محرك‌هاي هزينه و فعاليت) اعمال مي‌گردد.
 

معرفي دوره‌هاي زماني مختلف براي محاسبات قيمت تمام شده
معرفي اطلاعات فعاليت‌ها در گروه‌هاي مختلف
معرفي اطلاعات خدمات نهايي
اولويت بندي تسهيم براي مراكز، فعاليت‌ها و خدمات به يكديگر
برقراري ارتباط با سرفصل‌هاي هزينه سيستم مالي و يا رديف‌هاي بودجه سيستم كنترل بودجه
معرفي محركهاي هزينه و فعاليت براي مراكز هزينه و فعاليت‌ها به تفكيك عوامل هزينه
معرفي ضرايب سهم بري مراكز يا فعاليت‌ها به شكل دستي
معرفي تايم شيت پرسنل به تفكيك فعاليت‌هاي انجام شده
محاسبه ارزش كاركرد پرسنل از روي تايم شيت و نرخ كاركرد واقعي سيستم حقوق و دستمزد
رديابي تسهيم هزينه‌ها به تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير
تعيين الگوي صدور مكانيزه سند تسهيم سهم دهنده به سهم گيرنده
ثبت و يا حذف كنترل شده اسناد صادر شده تسهيم در سيستم دفترداري (حسابداري مالي)
 

سازگاري كامل با ABC 
استفاده از محرك‌هاي محاسباتي مانند ارزش كاركرد پرسنل (تايم شيت)
تعريف مباني متفاوت در دوره‌هاي زماني مشخص براي تسهيمات ومحاسبه قيمت تمام شده بر اساس عملكرد و يا بودجه و مقايسه نتايج محاسبات
برقراري ارتباطReal Time   با سيستم‌هاي يكپارچه از جمله سيستم‌هاي مالي، بودجه، حقوق و دستمزد، اموال و ...
ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي
 

گزارش‌هاي مباني تسهيم با تفكيك‌هاي انتخابي در مورد عوامل هزينه، محرك‌هاي تسهيم و غيره در دوره‌هاي مختلف
گزارش‌هاي كنترلي مباني تسهيم
گزارش‌هاي ريز مبالغ تسهيم شده مراكز سهم دهنده
گزارش‌هاي ريز مبالغ دريافت شده مراكز سهم گيرنده به تفكيك مراكز سهم دهنده و نمايش مبالغ دريافتي به تفكيك نوع سربار
گزارش‌هاي خلاصه تسهيم و قيمت تمام شده مراكز، فعاليت‌ها، پروژه‌ها و يا سفارشات و قراردادها
امكان تهيه كليه گزارش‌ها به شكل نمودار
گزارش‌هاي انتخابي

 

 

    •  
بهای تمام شده خدمات