بهای تمام شده خدمات

سيستم قيمت تمام شده خدمات براي به دست آوردن قيمت تمام شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه كاري استفاده مي‌شود. در رويكرد سنتي سيستم، تسهيم اوليه نهايتا بين مراكز هزينه غيرعملياتي و مراكز هزينه عملياتي انجام مي‌گردد و تسهيم ثانويه براي تسهيم قيمت تمام شده مراكز عملياتي به خدمات يا پروژه‌هايي كه انجام شده است اعمال مي‌گردد. در رويكرد غيرسنتي و ABC محوريت با فعاليت‌هايي است كه سازمان انجام مي‌دهد و تسهيم اوليه بين هزينه‌ها و فعاليت‌ها و سپس تسهيم ثانويه بين فعاليت‌ها و خدمات يا همان موضوع نهايي قيمت تمام شده انجام مي‌گردد. لازم به ذكر است كه كليه تسهيمات بر اساس مباني تسهيم دلخواه (محرك‌هاي هزينه و فعاليت) اعمال مي‌گردد.
 

 • امكان معرفي دوره هاي زماني مختلف براي محاسبات قيمت تمام شده.
 • امكان معرفي اطلاعات فعاليتها در گروه هاي مختلف.
 • امكان معرفي اطلاعات خدمات نهايي.
 • امكان اولويت بندي تسهيم براي مراكز هزينه، فعاليتها و خدمات به يكديگر.
 • امكان برقراري ارتباط با سرفصل هاي هزينه سيستم مالي و يا رديفهاي بودجه سيستم كنترل بودجه .( در صورت استفاده از سيستم كنترل بودجه).
 • امكان معرفي مباني تسهيم (محركهاي هزينه و فعاليت) براي مراكز هزينه و يا فعاليتها به تفكيك عوامل هزينه.
 • امكان معرفي ضرايب سهم بري مراكز هزينه يا فعاليتها به شكل دستي.
 • امکان معرفی ضرایب سهم بری مراكز هزينه يا فعاليتها به صورت ماتریسی.
 • امكان معرفي تايم شيت پرسنل به تفكيك فعاليتهاي انجام شده.
 • امكان دريافت اطلاعات تايم شيت پرسنل از طريق فايل واسط.
 • امكان دريافت اطلاعات فعاليتها و يا ضرايب تسهيم از طريق فايل واسط.
 • امكان محاسبه ارزش كاركرد پرسنل از روي تايم شيت و نرخ كاركرد واقعي سيستم حقوق و دستمزد.
 • امكان مانيتورينگ پردازش هاي هر دوره محاسباتي.
 • امكان رديابي تسهيم هزينه ها به تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير.
 • امكان تعيين الگوي صدور مكانيزه سند تسهيم سهم دهنده به سهم گيرنده.
 • امكان ثبت و يا حذف كنترل شده اسناد صادر شده تسهيم در سيستم حسابداري مالي. 

امكان محاسبه قيمت تمام شده خدمات و فعاليتها با روشهاي مختلف و مقايسه نتايج حاصله در هر دوره.
امكان انجام محاسبات با روشهاي تسهيم مستقيم، يكطرفه و دوطرفه.
سازگاري كامل با ABC.
استفاده از محرك ‌هاي محاسباتي مانند ارزش كاركرد پرسنل (تايم شيت).
تعريف مباني متفاوت در دوره‌هاي زماني مشخص براي تسهيم ومحاسبه قيمت تمام شده بر اساس عملكرد و يا بودجه پيش بيني شده و مقايسه نتايج محاسبات .
برقراري ارتباطReal Time   با سيستم‌هاي يكپارچه از جمله سيستم‌هاي مالي، بودجه، حقوق و دستمزد، اموال و ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي.
قابليت برقراري ارتباط با سيستم تایم شیت پرسنل.
قابليت برقراري ارتباط با ساير سيستمهاي كاربر جهت دريافت اطلاعات مربوط به جدول تسهيم با روشهاي توافقي.
ثبت مكانيزه اسناد تسهيم و قيمت تمام شده خدمات در سيستم مالي ..

 • گزارش هاي مباني تسهيم با تفكيكهاي انتخابي در مورد عوامل هزينه ، مباني تسهيم و غيره در دوره هاي مختلف.
 • گزارش هاي كنترلي مباني تسهيم  جهت رويت نواقص احتمالي اطلاعات وارد شده در سيستم.
 • گزارش هاي  ريز مبالغ تسهيم شده مراكز سهم دهنده.
 • گزارش هاي ريز مبالغ دريافت شده مراكز سهم گيرنده به تفكيك مراكز سهم دهنده و نمايش مبالغ  دريافتي به تفكيك نوع سربار.
 • گزارشهاي خلاصه تسهيم و قيمت تمام شده با تفكيكهاي دلخواه.
 • امكان تهيه كليه گزارش ها به شكل نمودار.
 • رويت درخت تسهيم مراكز هزينه به خدمات و فعالیت ها.
 • رويت خطي و ماتريسي اطلاعات قيمت تمام شده مراكز هزينه، فعالیت ها.
 • گزارش انتخابي.

 

  •  
بهای تمام شده خدمات