دبیرخانه و پیگیری مکاتبات

سیستم دبيرخانه نماد ايران سيستمي جامع براي ثبت و پيگيري نامه هاست. سيستمي است كه جايگزين دفتر انديكاتور دستي در دبيرخانه و دفاتر انديكاتور داخلي در قسمتهاي سازمان مي شود و باجمع آوري و اتصال تمامي اطلاعات، علاوه بر سهولت پيگيري نامه ها از سوي كليه سطوح مديريتي، كنترلي كامل را بر حفظ امنيت نامه در برابر دسترسي افراد غير مجاز، اعمال مي نمايد.
 

 • ثبت انواع نامه(وارده،صادره وداخلی)
 • ثبت پیش نویس نامه های صادره و داخلی
 • گردش پیش نویس تا ثبت نهایی به عنوان نامه توسط سیستم
 • ارجاع بر اساس ساختار سازمانی و ارجاعات آزاد
 • تعریف دسترسی های خارج از چارت 
 • تعریف گروه های کاربری و کاربران
 • پیگیری مکاتبات بر اساس ساختار درختی ارجاعات
 • عملیات متنوع کارتابل از قبیل ارجاع،اقدام،پیگیری و...
 • جست و جوی پیشرفته نامه بر اساس تمام اطلاعات دخیل در نامه
 • امکان الصاق انواع فایل های ضمیمه 
 • ثبت نامه های مرتبط با هم و مشاهده آنها به صورت یک جا

امکانات عمومي

 • امكان تعريف دبيرخانه هاي مجزا
 • پشتيباني از دبيرخانه متمركز،نيمه متمركز،غير متمركز
 • امكان تعريف دفاتر انديكاتور مجزا
 • امكان تعريف چارت سازماني
 • امكان تعريف مجوزهاي دسترسي خارج از چارت سازماني
 • امكان تعريف نمونه امضا براي اشخاص
 • نمايش چارت سازماني به صورت گراف
 • امكان تعريف سازمانها و افراد طرف مكاتبه
 • امكان انتساب يك فرد يا شركت به گروههاي مختلف(كاربران،مشتريان،طرف مكاتبه،كارفرما،پيمانكار و ...)
 • امكان تعريف الگوهاي شماره دهي به انواع نامه
 • امكان تعريف انواع طبقه بندي
 • امكان انتساب سطح دسترسي به افراد
 • امكان تعيين امضاكنندگان و اقدام كنندگان نامه
 • امكان تعريف دسترسي مديريتي به ازاي هر سيستم
 • استفاده از انواع دسترسي هاي متنوع و كاربردي
 • تعريف كاربر و گروههاي كاربري
 • سفارشي سازي دسترسي كاربران به منوها و امكانات و عمليات سيستم
 • امكان يادداشت گذاري
 • امكان ثبت پيام هاي عمومي
 • Notification آنلاين
 • امكان سفارشي كردن كليه جدولهاي(گريد) نمايش اطلاعات
 • حفظ آخرين تنظيمات كاربر در صفحات مختلف
 • امكان چاپ فايلهاي اسكن و ضميمه
 • امكان گروه بندي و تهيه اطلاعات آماري از جداول(گريد) هاي نمايش اطلاعات
 • امكان تعريف انواع "علت ارجاع"
 • امكان پيكربندي سيستم بر اساس نياز هاي سازمان
 • نمايش پيغامهاي مناسب و تفكيك شده 
 • انتقال خودكار نامه ها از كارتابل فرد قبلي به جديد
 • حذف کاغذ در کلیه مراحل گردش مکاتبات از تهیه پیش نویس تا ثبت نهایی نامه
 • تعریف انواع دبیرخانه(متمرکز،نیمه متمرکز و غیرمتمرکز)
 • ورود و ثبت آسان اطلاعات در کلیه صفحات
 • استفاده از نرم افزار Microsoft  Word جهت تهیه متن
 • تعریف انواع قالب های متن نامه عمومی و شخصی
 • جایگزینی خودکار کاراکترهای نامه در قالب متن تعریف شده توسط کاربر
 • آگاه نمودن کاربر از تغییرات به صورت آنی

نامه ها

 • امكان ثبت انواع نامه
 • امكان ثبت پيش نويس نامه
 • امكان گردش پيش نويس نامه
 • امكان تهيه نامه صادره و داخلي بدون گردش
 • امكان الصاق انواع فايلها به نامه
 • استفاده از نرم افزار Word برای تهیه متن نامه
 • ارتباط مستقيم با اسكنر
 • امكان ثبت نامه هاي مرتبط(عطف،پيرو و بازگشت)
 • امكان جستجوي نامه هاي مرتبط
 • امكان جستجوي پيشرفته نامه
 • امكان تعريف قالبهاي متن نامه
 • جايگذاري خودكار پارامترهاي نامه در متن بر اساس قالب تعيين شده
 • امكان الصاق خودكار امضا در متن نامه
 • اعمال دسترسي خودكار روي مكاتبات بر اساس عوامل دخيل روي نامه
 • امكان تعريف محل هاي بايگاني با ساختار درختي
 • امكان تعيين محل بايگاني نامه ها
 • امكان تعريف گيرندگان رونوشت درون سازماني براي نامه
 • امكان تعريف گيرندگان رونوشت برون سازماني براي نامه
 • امكان چاپ رسيد نامه
 • امکان سفارشی سازی نحوه نمایش اطلاعات نامه
 • امکان مشاهده پیش نمایش تصاویر نامه
 • تخصيص خودكار شماره نامه در زمان ثبت نامه
 • امكان رزرو نامه
 • امكان تعيين انواع موضوع نامه براي نامه
 • امكان تعيين فوريت براي نامه
 • امكان تعيين نوع ارسال و دريافت نامه
 • امكان استفاده از واژه هاي پركاربرد در ثبت خلاصه نامه
 • امكان انتخاب گروهي گيرندگان نامه
 • امكان ارجاع گروهي نامه
 • توليد شناسه يكتا،شماره نامه،شماره پيگيري براي هر نامه
 • امكان حذف منطقي نامه
 • امكان حذف فيزيكي نامه

كارتابل

 • ايجاد كارتابل براي كليه مديران و كارشناسان 
 • امكان ارجاع بر اساس چارت سازماني
 • امكان ارجاع كاملا آزاد نامه
 • امكان فيلتر كردن اقلام كارتابل 
 • مشاهده پيگيري ارجاعات نامه به صورت درختي
 • مشاهده پيگيري ارجاعات نامه بر اساس ترتيب زماني وقوع رويدادها
 • امكان سفارشي كردن كارتابل
 • اعمال محدوديت بر اساس سطح دسترسي به نامه در روال ثبت و ارجاع نامه
 • امكان تعريف فوريت براي نامه و ارجاع
 • امكان تعيين مهلت پاسخ براي ارجاعات
 • امكان تعريف پوشه هاي كاربري
 • امكان جايگذاري خودكار ارجاعات در پوشه هاي كاربري بر اساس قوانين تعريف شده كاربر
 • امكان ياداشت گذاري روي نامه هاي موجود در كارتابل
 • امكان تعريف پي نوشت هاي خصوصي
 • امكان الصاق فايلهاي ضميمه خصوصي
 • مطلع كردن امضا كننده هر نامه بعد از ثبت نامه هاي داخلي و صادره
 • امكان اولويت دهي به قوانين ارجاع
 • امكان تعيين انوع ارجاع اقدامي يا غير اقدامي
 • امكان تعريف پي نوشت هاي پر كاربرد براي هر كاربر و تعیین کلید میان بر برای آن
 • امكان تعريف شرح هاي اقدام پر كاربرد براي هر كاربر و تعیین کلید میان بر برای آن
 • قالب بندي و متمايز كردن ارجاعات بر اساس خوانده شده/نشده و فوريت ارجاع
 • ثبت تاريخ و زمان رويت ،اقدام ،خاتمه و ارجاع هر ارجاع
 • بازگشت از ارجاع براي حذف ارجاعات ناخواسته
 • امكان مشاهده فايلهاي ضميمه در اندازه هاي مختلف بر اساس سليقه كاربران