کنترل تولید

وظيفه سيستم کنترل تولید ثبت و نگهداري اطلاعات محصولات و فرمهاي اجرايي كار در فرآيند توليد محصولات مي باشد. اين سيستم اطلاعات جامع و لحظه اي متنوعي از عملكرد توليد و مقايسه آن با استانداردهاي مهندسي ساخت و وضعيت كار در جريان ساخت در اختيار كاربران قرار مي دهد. گردش عمليات در اين سيستم مي تواند با دستورهاي ساختي كه واحد برنامه ريزي صادر مي نمايد (توليد انبوه) يا با سفارش ساختي كه از واحد فروش دريافت مي شود (توليد سفارشاتي)، آغاز گشته و با ثبت عمليات توليد به تفكيك مراحل كاري و نهايتاً رسيد محصولات به انبار خاتمه يابد.  در اين سيستم كليه اطلاعات مربوط به درخواستهاي كالا از انبار، حواله مصارف مواد اوليه، رسيد توليدات واقعي، تايم شيتهاي توليدي، آمار توقفات و آزمايشهاي فرآيند توليد ثبت شده و گزارشهاي متنوعي از مقايسه اين اطلاعات با استانداردهاي سيستم مهندسي ساخت ارائه مي شود.
همچنين اين سيستم ، اطلاعات بسيار دقيق و مهمي را براي يك سيسم هزينه يابي مرحله اي در اختيار كاربران قرار مي دهد كه از اين اطلاعات در سيستم مكانيزه قيمت تمام شده محصولات شركت نماد ايران استفاده مي گردد.
 

 • امكان معرفي دستور ساخت هر محصول و چاپ فرم تهيه اقلام مورد نياز ساخت و فرم برنامه كاري ماشين آلات.
 • امكان مرتبط كردن دستور ساخت محصول با اطلاعات سفارش دريافت شده از واحد فروش و يا قراردادهاي پيمانكاران.
 • امكان صدور دستور ساختها به شكل بچ و انجام كنترلهاي لازم در فرآيند ساخت محصولات بچي جهت رديابي محصول.
 • امكان صدور دستور ساختهاي اتوماتيك براي اقلام نيمه ساخته در درخت محصول.
 • امكان تخصيص ماشين آلات توليدي هر دستور ساخت و تهيه برنامه كاري ماشين آلات.
 • امكان صدور درخواست كالا از انبار براي اقلام مورد نياز دستورساختها.
 • امكان تجميع درخواست هاي كالا و سهميه بندي جهت مديريت شارژ انبارهاي پاي كار.
 • امكان ثبت گردش اطلاعاتي دستورساخت محصولات.
 • امكان صدور اتوماتيك حواله مصرف مواد به تفكيك مرحله كاري در سيستم انبار  با ذكر انبار و بج اقلام تشكيل دهنده با توجه به فرمول مورد استفاده در دستور ساخت.
 • امكان تعديل، برگشت و تعديل برگشت حواله هاي توليد و ثبت اطلاعات رفت و برگشتي بين ايستگاه هاي كاري در صورت نياز.
 • امكان تعديل، برگشت و تعديل برگشت رسيد هاي توليد.
 • امكان ثبت اتوماتيك فرمهاي انباري مربوط به عمليات بازيافت و دوباره كاري از روي درخت محصول.
 • امكان محاسبه مقادير مصرف شده به طور اتوماتيك در خطوط پيوسته توليدي  با توجه به مقادير توليد محصولات اصلي و جانبي.
 • امكان ثبت و كنترل بچ مصرفي اقلام جهت رديابي محصول ساخته شده.
 • امكان ثبت حواله توليد براي كالاهاي انبارهاي پاي كار  به صورت تجمعي براي اقلام شمارش شده.
 • امكان ثبت نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفي واقعي هر دستورساخت در هر شيفت كاري به صورت سرجمع.
 • امكان ثبت اطلاعات تايم شيت پرسنل توليدي در شيفتهاي كاري به صورت تجمعي.
 • امكان استفاده از جدول دلخواه انواع كار (توليدي، مرخصي، بيكاري، تعميراتي و ... ) براي ثبت تايم شيتهاي پرسنل.
 • امكان ثبت زمانهاي كاركرد به تفكيك ماشين آلات توليدي.
 • امكان برقراري ارتباط بين تايم شيت پرسنل و بچهاي توليدي جهت رديابي بيشتر.
 • امكان كنترل تايم شيتهاي پرسنل با ساعتهاي در دسترس شيفتهاي كاري و اطلاعات كارت ساعت . (در صورت وجود)
 • امكان ثبت توقفات دستور ساخت‌ها به تفكيك ماشين‌آلات و ذكر علت‌هاي توقف.
 • امكان ثبت توقفات ماشين آلات بدون برنامه و راكد.
 • امكان دريافت گردش اطلاعاتي دستورساختها (توليد، مصارف، توقفات، كاركرد و تايم شيت ) به صورت مكانيزه از فايلهاي آماده توسط كاربر.
 • مديريت موجودي در جريان ساخت بين كارگاه ها و انبارها.
 • مديريت و كنترل گردش كار از زمان تحويل مواد اوليه تا زمان دريافت محصول نهايي.
 • ثبت مكانيزه گردش مواد و محصولات نيمه ساخته در سيستم انبار.
 • تكميل حلقه رديابي گردش مواد و محصولات در سيستمهاي تداركات، انبار و فروش.
 • مديريت برنامه كاري ماشين آلات توليدي.
 • مديريت و كنترل اطلاعات پيمانكاران ساخت نيمه ساخته ها.
 • ارتباط مستقيم با سيستم مهندسي ساخت و دريافت استانداردهاي ساخت از اين سيستم.
 • تهيه اطلاعات لازم براي سيستم هزينه يابي مرحله اي.
 • ارتباط مستقيم و اتوماتيك با سيستم كنترل كيفيت جهت صدور درخواست هاي كنترل كيفي حين فرآيند.
 • ارتباط مستقيم و اتوماتيك با سيستم نگهداري و تعمير ماشين آلات جهت تبادل اطلاعاتي برنامه ها و كاركرد ماشين آلات.
 • ارتباط مستقيم و اتوماتيك با سيستم كنترل بودجه جهت تبادل اطلاعاتي آمار توليد محصولات و بودجه توليد محصولات.
 • رويت خطي و ماتريسي آمار توليدات، مصارف، كاركردها و توقفات.
 • گزارش هاي آماري كالاهاي توليد شده در انبارهاي محصول و پاي كار با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي آماري كالاهاي مصرفي در خطوط توليدي با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي مصارف واقعي و انحرافات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي آماري توقفات به تفكيك محصولات توليدي، خطوط، ماشين آلات و علتهاي توقف.
 • گزارش هاي برنامه كاري ماشين آلات و مانده در جريان ساخت.
 • گزارش هاي آماري كاركرد ماشين آلات و انحرافات كاركرد ماشين ها با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي آماري كاركرد پرسنل توليدي و انحرافات كاركرد پرسنل با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي شاخص ارزيابي ماشين آلات (OEE).
 • گزارش هاي آماري بازيافت و دوباره كاري با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي درختي و ماتريسي مصارف اقلام.
 • گزارش انتخابي.
کنترل تولید