نگهداری و تعمیر ماشین آلات (CMMS)

لزوم كنترل جامع و منسجم بر روي عملكرد ماشين آلات در هر واحد صنعتي، نيازي است كه بدون شك اهميت بسيار زيادي در تحقق اهداف از پيش تعيين شده در هر شركت دارد. همچنين تعدد ماشين‌آلات در خطوط توليد و وابستگي شديد آنها به يكديگر، كنترل عملكرد و برنامه ريزي تعميرات ماشين آلات را به شكل دستي بسيار پيچيده و ناقص مي گرداند. در چنين شرايطي است كه نياز به يك سيستم مكانيزه  جامع نگهداري و تعمير ماشين‌آلات (CMMS) به عنوان جزئي تفكيك ناپذير از سيستم‌هاي يكپارچه مديريت احساس مي‌شود. سيستمي كه توانايي كنترل عملكرد هزاران ماشين را داشته و در كنار برنامه ريزي جامع تعميرات پيشگيرانه (PM)و ثبت سريع تعميرات اضطراري (EM)، با گزارشهاي متنوع بتواند آمار مناسبي از وضعيت تيم نگهداري و تعميرات سازمان به مديريت ارائه دهد.با در اختيار داشتن چنين سيستم مكانيزه، عمليات نگهداري و تعميرات در سازمان هدفمند شده كه خود گامي در جهت بهره‌ وري از امکانات است. از طرفي هشدارهاي به موقع دررابطه با تعمير، تعويض و يا تجهيز ماشين آلات موجب مي‌شود كه توقفات ناخواسته خط توليد به حداقل برسد.شركت نماد ايران با رويكردي جامع به نگهداري و تعميرات، با مكانيزه نمودن تمام فرآيندهاي نگهداري و تعميرات در كنار سرعت عمل و دقت عمل بالايي كه ارمغان سيستم‌هاي مكانيزه‌ است، به دليل ارتباط لحظه‌اي با ساير سيستم‌هاي اين شركت مانند تداركات، توليد، انبار، حقوق و دستمزد و ... امكان تهيه گزارشهاي كنترلي، آماري و مديريتي در هر لحظه تا جزئي‌ترين سطوح را فراهم مي‌آورد.

 • ثبت ساختار درختي محل استقرار ماشين آلات و همچنين گروهبندي درختي اجزاء ماشين آلات.
 • معرفي شيفتهاي كاري ماشين آلات.
 • امكان معرفي اطلاعات پرسنل نت هر واحد اجرايي.
 • امكان معرفي ابزار و يا خدمات مورد استفاده در نت.
 • نگهداري اطلاعات ماشين آلات (دستگاهها)و تجهيزات و سوابق تغييرات آن.
 • تعريف سرويس ها و تعميرات و طبقه بندي آنها.
 • تخصيص و تعريف سرويسهاي خاص هر تجهيز در گروههاي مختلف به همراه استانداردهاي مصرف قطعات، مواد، استاندارد مهارت نيروي انساني لازم و ميزان نفر ساعت آن.
 • امكان دريافت مكانيزه اطلاعات كاركرد ماشين آلات از طرق مختلف.
 • امكان برنامه ريزي تعميرات پيشگيرانه تا تاريخ مشخص.
 • امكان صدور دستور كار براي واحدهاي اجرايي.
 • امكان صدور درخواست كالاي مكانيزه در سيستم انبار.
 • ثبت و نگهداري نتايج عمليات هر تعمير شامل تايم شيت تعميركاران ، ميزان مصرف قطعات ، ابزار مصرفي و خدمات انجام شده و توقفات تعميراتي.
 • ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به درخواست تعميرات موردي و اضطراري (EM) با تحليلهاي مختلف روي علل خرابي.
 • امكان تعيين منابع مورد نياز براي انجام درخواستهاي موردي.
 • امكان بروزآوزي اتوماتيك تاريخ آخرين سرويس ماشين از روي تعميرات اضطراري.
 • امكان دريافت اطلاعات موجودي كالا و مقدار در راه خريد كالا از سيستمهاي انبار و تداركات.
 • امكان تجميع و تنظيم برنامه ريزي خريد قطعات بر اساس اطلاعات موجودي كالا و مقادير در راه خريد تداركات و صدور پيش درخواست خريد قطعات به صورت مكانيزه. 
 • برنامه ريزي تعمير ماشين آلات بر اساس روشهاي مبتني بر زمان، آمار كاركرد، سرويسهاي وابسته وcondition monitoring 
 • برنامه ريزي خريد قطعات مورد نياز و ثبت مكانيزه در سيستم تداركات.
 • امكان ثبت و كنترل اطلاعات سفارش هاي كار و يا درخواستهاي ساخت كالا.
 • امكان رزرواسيون قطعات انبار براي برنامه هاي تعميراتي.
 • امكان تعيين هزينه تمام شده سرويسهاي تعميراتي شامل مواد، دستمزد و خدمات.
 • ارتباط مكانيزه با سيستمهاي انبار و تداركات براي برنامه ريزي خريد قطعات.
 • ارتباط مكانيزه با سيستم كنترل توليد جهت بروزرساني خودكار آمار كاركرد ماشين آلات.
 • امكان استفاده از گردش كارهاي متنوع براي فرآيندهاي درخواست و دستور تعمير.
 • امكان استفاده از ميزكار عمليات تعميراتي.
 • گزارش هاي اطلاعات پرسنل، منابع، سرويسها و ماشين آلات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي اطلاعات اجزاء ماشين آلات.
 • گزارش هاي اطلاعات سرويسهاي تخصيص يافته به تجهيزات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي درخواستهاي كار و تعميرات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي دستورهاي تعميراتي با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش منابع استاندارد مورد نياز دستورتعميرها و انحرافات عملياتي.
 • گزارش گردش كار درخواستها و دستورتعميرها.
 • گزارش چك ليستهاي اندازه گيري شده.
 • گزارش كارهاي در دست اقدام با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش سرويسهاي معوق
 • گزارش هاي توقفات تجهيزات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي هزينه تمام شده تعميرات يا درخواستهاي كار
 • رويت جامع درخواستهاي تعميراتي.
 • رويت جامع دستور تعمير تجهيزات و ماشين آلات.
 • فاصله زماني بين خرابي ها TBF
 • ميانگين فاصله زماني بين خرابي ها MTBF
 • فاصله زماني بين تعمير تجهيزات TTR
 • ميانگين فاصله زماني بين تعمير تجهيزات MTTR
 • گزارشات مقايسه اي خرابي ها با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش شاخص OEE تجهيزات و ماشين آلات.
 • گزارش هاي فراواني درخواست تعميرات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي پيش بيني تعميرات با تفكيكهاي متنوع
 • گزارش هاي پيش بيني نياز به قطعات با تفكيكهاي متنوع.
 • گزارش هاي برنامه ريزي خريد قطعات بر اساس تعميرات پيش بيني شونده.
 • گزارش انتخابي
 • امكان تهيه كليه گزارش ها به صورت نمودار.
نگهداری و تعمیر ماشین آلات (CMMS)