بهای تمام شده محصولات

 اين سيستم با پياده‌سازي الگوي هزينه‌يابي مرحله‌اي ابزار بسيار مناسبي براي محاسبه به لحظه قيمت تمام شده محصولات و نيمه ساخته‌هاي كارخانجات توليدي و صنعتي در اختيار كاربران قرار مي‌دهد. طراحي اين سيستم به گونه‌اي است كه تمامي اطلاعات مربوط به ساختار و عملكرد توليد محصولات از سيستم‌هاي مهندسي ساخت و كنترل توليد دريافت مي‌گردد. با اين روش، كاربر كافي است فقط اطلاعات مباني تسهيم را به سيستم معرفي نموده و سيستم در هر زمان كه كاربر نياز به محاسبه قيمت تمام شده داشته باشد، با سيستم‌هاي ديگر ارتباط برقرار كرده و اطلاعات لازم را دريافت و تلخيص نمايد. محاسبات اين سيستم به شكلي است كه همزمان با قيمت گذاري نيمه ساخته‌هاي توليد شده، نرخ‌هاي مصرف مواد و نيمه‌ساخته‌ها به طور اتوماتيك از سيستم حسابداري انبار دريافت مي‌شوند و ديگر نيازي به قيمت‌گذاري محصولات توليد شده به شكل دستي در سيستم انبار نمي‌باشد.

اين سيستم پس از بدست آوردن قيمت تمام شده مراكز توليدي در تسهيم اوليه، در قدم اول با ارتباط با سيستم‌هاي مهندسي ساخت و كنترل توليد كليه اطلاعات محصولات توليد شده در هر مركز توليدي را دريافت و با توجه به مباني قابل تنظيم توسط كاربر، سهم دستمزد و سربار هر محصول را به تفكيك اجزاء درخت محصول محاسبه مي‌نمايد و در قدم دوم با توجه به گردش واقعي مواد و نيمه ساخته‌ها بين مراكز هزينه توليدي، قيمت محصولات به شكل مرحله‌اي از روي درخت محصول محاسبه شده و به طور همزمان در انبار قيمت گذاري مي‌گردند به طوري كه ديگر نيازي به قيمت گذاري محصولات توليد شده به شكل دستي در سيستم انبار نمي‌باشد.
 
 • امكان معرفي دوره هاي زماني مختلف براي محاسبات قيمت تمام شده.
 • امكان معرفي اطلاعات فعاليتها در گروه هاي مختلف.
 • امكان اولويت بندي تسهيم براي مراكز هزينه، فعاليتها و خدمات به يكديگر.
 • امكان برقراري ارتباط با سرفصل هاي هزينه سيستم مالي و يا رديفهاي بودجه سيستم كنترل بودجه .( در صورت استفاده از سيستم كنترل بودجه).
 • امكان معرفي مباني تسهيم (محركهاي هزينه و فعاليت) مراكز هزينه توليدي و غيرتوليدي به شكل دلخواه به تفكيك عوامل هزينه.
 • امكان معرفي ضرايب سهم بري مراكز هزينه يا فعاليتها به شكل دستي.
 • امکان معرفی ضرایب سهم بری مراكز هزينه يا فعاليتها به صورت ماتریسی.
 • امکان معرفی ضرایب به صورت مستقیم از مراکز هزینه بروی محصولات.
 • امكان استفاده از مبانی محاسباتی جهت محاسبه ضرایب سهم گيري باتوجه به اطلاعات سیستمهای دیگر.
 • امكان دريافت اطلاعات فعاليتها و يا ضرايب تسهيم از طريق فايل واسط.
 • امكان محاسبه ارزش كاركرد پرسنل از روي تايم شيت و نرخ كاركرد واقعي سيستم حقوق و دستمزد .(در صورت استفاده از سيستم تايم شيت).
 • معرفي تايم شيت پرسنل براي مراكز غيرتوليدي كه به نسبت ارزش كاركرد پرسنل تسهيم خواهند شد.
 • محاسبه ارزش كاركرد پرسنل از روي تايم شيت و نرخ كاركرد واقعي سيستم حقوق و دستمزد.
 • محاسبه قيمت تمام شده محصولات با روش‌هاي مختلف نرخ گذاري.
 • رديابي تسهيم هزينه‌ها به تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير.
 • محاسبه قيمت تمام شده محصولات بر اساس نفر ساعت و ماشين ساعت و مواد استاندارد و واقعي به تفكيك مواد، دستمزد و سربار.
 • قيمت‌گذاري محصولات نهايي يا نيمه ساخته‌ها در سيستم انبار به صورت مكانيزه.
 • امكان تعيين الگوي صدور مكانيزه سند تسهيم سهم دهنده به سهم گيرنده.
 • امكان ثبت و يا حذف كنترل شده اسناد صادر شده تسهيم در سيستم حسابداري مالي.
 • برقراري ارتباط Online و Real Time  با سيستم‌هاي اجرايي سازمان مانند مهندسي ساخت، كنترل توليد، انبار، بودجه و ...
 • امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات با الگوهاي مختلف و مقايسه نتايج حاصله در هر دوره.
 • امكان انجام محاسبات با روشهاي تسهيم مستقيم، يكطرفه و دوطرفه.
 • دریافت اطلاعات به صورت مکانیزه از سیستم تایم شیت
 • سهولت اجرای سیستم برای کاربران با توجه به ارتباط اتوماتیک باسایرسیستم ها
 • رديابي قيمت تمام شده محصولات به شكل درختي
 • محاسبه قيمت تمام شده محصولات به تفكيك سفارش و بچ محصول
 • محاسبه قيمت تمام شده محصولات فرعي
 • محاسبه قیمت تمام شده محصولات به تفکیک عوامل هزینه
 • شناسايي و محاسبه كار در جريان ساخت
 • شناسايي و محاسبه هزينه‌هاي جذب نشده توليد
 • بستن هزينه‌هاي موقت و صدور اسناد قيمت تمام شده به شكل مكانيزه 
 • رويت كارت قيمت تمام شده محصول به صورت درختواره.
 • رويت خطي و ماتريسي اطلاعات قيمت تمام شده مراكز هزينه و فعالیت هاي شركت.
 • رویت خطی و ماتریسی اطلاعات قيمت تمام شده نيمه ساخته ها و مواد مصرفي .
 • رویت خطی و ماتریسی اطلاعات مقداري و ريالي مصرف مواد اوليه به تفكيك محصولات نهايي
 • گزارش‌هاي مباني تسهيم با تفكيك‌هاي انتخابي در مورد عوامل هزينه، محرك‌هاي تسهيم و غيره در دوره‌هاي مختلف
 • گزارش‌هاي كنترلي مباني تسهيم و قيمت تمام شده محصولات
 • گزارش‌هاي ريز مبالغ تسهيم شده مراكز سهم دهنده
 • گزارش‌هاي ريز مبالغ دريافت شده مراكز سهم گيرنده به تفكيك مراكز سهم دهنده و نمايش مبالغ دريافتي به تفكيك نوع سربار
 • گزارش‌هاي خلاصه تسهيم مراكز هزينه
 • گزارش‌هاي قيمت تمام شده واقعي و استاندارد محصولات نيمه ساخته و نهائي به تفكيك دستمزد، سربار و مواد بر اساس عملكرد طي دوره و يا استانداردها و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده.
 • گزارش‌هاي مقايسه‌اي قيمت تمام شده واقعي محصولات نيمه ساخته و نهائي با قيمت تمام شده استاندارد در ادوار زماني مختلف
 • گزارش هاي قيمت تمام شده محصولات به تفكيك اقلام مصرفي
 • گزارش‌هاي انحرافات نرخ مواد، دستمزد و سربار (دو انحرافي، سه انحرافي، چهار انحرافي)
 • گزارش نقطه سر به سري محصولات و هزينه‌هاي جذب نشده
 • امكان تهيه كليه گزارش‌ها به شكل نمودار
 • گزارش انتخابي
بهای تمام شده محصولات