مهندسی ساخت

اين سيستم جهت نگهداري اطلاعات درخت محصول (BOM) و فرآيند توليد محصول و نيمه ساخته ها (OPC) طراحي و پياده سازي شده است. در اين  سيستم امكان تهيه گزارشهاي متنوعي از استانداردهاي مقداري مصرف اقلام و زمانهاي مورد نياز فرآيندهاي محصول پيش بيني شده است.  اين سيستم مي تواند به عنوان يك سيستم مستقل در كنار سيستم قيمت تمام شده محصولات راه اندازي شده و اطلاعات مربوط به استانداردهاي توليد را در اختيار سيستم بهاي تمام شده قرار دهد. همچنين اين سيستم پيش نياز استفاده از سيستم كنترل توليد و سيستم برنامه ريزي مي باشد. در واقع اطلاعات استاندارد اجزاء و مصارف ساخت محصولات توليد شده و يا استانداردهاي مورد نياز سيستم برنامه ريزي از اين سيستم بدست مي آيد.

 

 • امكان معرفي ايستگاه ها و واحدهاي سازنده محصول به تناسب نوع توليد به عنوان مراحل ساخت محصولات.
 • امكان معرفي اطلاعات پيمانكاران توليدي..
 • امكان معرفي انواع فرمول ها براي محصولات و نيمه ساخته ها (BOM) به تفكيك تمام مراحل كاري كه توسط كاربر قابل تعريف و تغيير ميباشد و تشكيل درخت محصول.
 • امكان نگهداري و استفاده توام از نسخ مختلف فرمولاسيون.
 • امكان ثبت مستندات فرمولاسيون به صورت ضمائم فرمول هاي ساخت.
 • امكان معرفي اطلاعات اقلام مشابه (Alternative) با نسخه از فرمولهاي ساخت.
 • امكان معرفي اقلام مشابه هر قلم مصرفي براي همه فرمولهاي ساخت مربوطه به صورت تجمعي.
 • امكان معرفي محصولات جانبي و ضايعاتي در تعيين ضريب جذب دستمزد، سربار و مواد براي آنها.
 • امكان معرفي عمليات و فرآيند هاي توليدي به تناسب نوع توليد.
 • امكان معرفي ليست عمليات براي توليد محصولات به تفكيك مراحل و ايستگاه هاي كاري.
 • امكان معرفي زمان هاي استاندارد (نفر ساعت، ماشين ساعت، زمان تنظيم دستگاه، نوع مهارت، تعداد لازم) براي انجام هر يك از عمليات به تفكيك ماشين آلات توليدي.
 • امكان معرفي انواع دلخواه منابع مورد نياز در ساخت محصولات (ابزار آلات، كاتاليزورها و ...)
 • امكان معرفي شيفت هاي كاري خطوط توليد.
 • امكان معرفي اطلاعات پرسنل توليدي و تخصيص به مراكز توليدي در شيفت هاي كاري.
 • نگهداري انواع فرمولهاي ساخت براي هر محصول به صورت درختي و تاريخچه تغييرات فرمولهاي ساخت.
 • امكان ثبت اطلاعات استاندارد محصولات جانبي و ضايعاتي و روش نرخ گذاري آنها براي سيستم قيمت تمام شده.
 • نگهداري اطلاعات اقلام جايگزين يا مشابه در فرمولهاي ساخت.
 • امكان تعريف زمان هاي استاندارد به نسبت حجم توليد.
 • امكان اضافه كردن فيلدهاي اطلاعاتي اضافي توسط كاربر به فرمهاي سيستم.
 • امكان پيش بيني قيمت محصولات بر اساس نرخ جذب دستمزد و سربار استاندارد محصولات و انواع نرخهاي مواد اوليه در انبار(استاندارد، ميانگين ، آخرين خريد و ...)
 • رويت درختواره محصولات و مواد اوليه در هر تاريخ.
 • رويت ارتباط خطي و ماتريسي بين مواد اوليه و محصولات.
 • گزارش هاي آخرين وضعيت فرمولاسيون محصول در تاريخ مشخص.
 • گزارش هاي درخت محصول شامل مواد و نيمه ساخته هاي مورد نياز .
 • گزارش هاي پيش بيني قيمت تمام شده محصول به شكل درختي بر اساس نرخهاي جذب دستمزد و سربار براي نيمه ساخته ها و انواع نرخهاي انبار براي بدست آوردن نرخ مواد اوليه.
 • گزارش هاي ليست عمليات و فرآيندهاي توليد محصولات.
 • گزارش هاي زمان سنجي استاندارد فرآيندهاي توليد و ساخت محصولات به تفكيك نفرساعت و ماشين ساعت.
 • گزارش هاي منابع مورد نياز فرآيندهاي توليدي و ساخت محصولات.
 • گزارش كاربران ايجاد كننده و تغيير دهنده فرمول هاي ساخت.
 • گزارش انتخابي.
مهندسی ساخت