حسابداری مالی

 ثبت و نگهداري گردش حساب‌ها در طبقه‌بندي‌هاي متفاوت و ثبت وقايع مالي سازمان‌ها از عمده وظايف اين سيستم است. اين سيستم براي انجام وظايف خود با سيستم‌هاي حقوق و دستمزد، انبار، فروش،  خزانه‌داري، كنترل بودجه، دارايي‌هاي ثابت، قيمت تمام شده، قراردادها و ... تبادل كامل اطلاعاتي دارد.
 

 • تعيين اطلاعات تكميلي براي هر حساب
 • تعيين اطلاعات تكميلي براي هر سند
 • تعیین اقلام به شکل ماتریسی برای هر حساب
 • تعيين ساختار براي هر حساب
 • تعیین محدوده اقلام هر دسته برای هر حساب
 • معرفي حساب‌هاي متناظر جهت اطلاعات تکراری
 • صدور سند افتتاحيه و اختتاميه و تغییر نرخ ارز، تبدیل ماهیت حساب، انتقال مانده، بستن حسابهای موقت بصورت مکانیزه
 • امکان ذخیره بازیابی اسناد براساس واحدهای صادر کننده اسناد
 • كنترل و بازبيني صورت حساب بانكي با گردش دفتري به صورت مكانيزه
 • دريافت صورت حساب بانكي به شكل مكانيزه
 • تهيه دفاتر قانوني
 • معرفي حساب‌ها در 5 سطح – گزارش‌هاي مربوطه در 7 سطح و 10 ستون به شکل ماتریس
 • دسته‌بندي حساب‌هاي تفصيلي (صورت وضعيت يك حساب تفصيلي در سرفصل‌هاي مختلف)
 • برقراري ارتباط با  کلیه سیستم ها  براي دريافت اطلاعات  دسته‌هاي پرسنل، مشتريان، کالا، سفارشات و ...
 • صدور سند بر اساس اطلاعات دريافتي از ساير سيستم‌ها به صورت مكانيزه
 • معرفی الگوهای اسناد و استفاده از آنها در صدور سند
 • نگهداري اطلاعات تكميلي (شماره چك، مقدار، واحد، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ، شماره حرفي و ...)
 • گروه بندی اقلام مرتبط با هم در صدور سند
 • محدود كردن كاربران به حساب و نوع سند خاص
 • ارتباط و تبادل اطلاعات با ساير سيستم‌ها به صورت مكانيزه
 • بهره‌برداري از اطلاعات سال‌هاي مالي مختلف به طور هم زمان و صدور سند در دو سال آخیر با كدينگ‌ متفاوت
   

 

 • دفاتر، ترازها و اسناد به تفكيك تاريخ و گروه‌هاي تفصيلي
 • صورت مغايرت بانكي و حساب
 • گزارش بر اساس طبقه‌بندي اسناد
 • صورت‌هاي مالي اساسي شامل ترازنامه و صورت سود و زيان
 • تهيه گزارش تجزيه سني
 • تهيه گزارش مغايرت حساب‌هاي في ما بين 
 • تهيه صورت وضعيت بدهكاران
 • تهيه گزارش مقايسه حساب‌ها به شكل ماتريسي
 • رویت اسناد سایر سیستمهای مرتبط با اقلام سند در سیستم دفتر داری

اين سيستم به منظور ثبت و نگهداري حساب‌هاي سازمان‌ها و نظارت و كنترل كامل و مشروح بر مجموعه عملياتي كه نهايتاً موجب گردش در حساب‌ها و صدور سند حسابداري مي‌گردد ايجاد شده است.
در طرح و تدوين سيستم، اصول قانون تجارت در ثبت و نگهداري حساب‌ها كاملاً مدنظر بوده و در نتيجه، تهيه دفاتر قانوني در سطوح مختلف، و همچنين پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي اظهارنامه جهت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نتايج طبيعي سيستم مي‌باشد. در روند اجرائي سيستم، مركزيت سيستم دفترداري (حسابداري مالي) و همبستگي آن با ساير سيستم‌هاي اطلاعاتي مدنظر بوده و لذا صدور سند و ايجاد گردش در حساب‌ها صرفاً با توجه به دستورالعمل‌ها و روش‌هاي تعيين و تدوين شده سازمان‌ها امكان‌پذير است.
به عبارت ديگر در صورت تشخيص هر فعل و انفعال مالي و تعيين الگوهاي استاندارد، اشتباه در صدور سند حسابداري آن به ندرت ممكن مي‌باشد. همبستگي سيستم دفترداري (حسابداري مالي) با سيستم‌هائي نظير حقوق و دستمزد، انبار و حسابداري انبار، فروش، خزانه‌داري و اموال و دارايي‌هاي ثابت موجب مي‌گردد تا حجم عمليات در امور مختلف مالي به طرزي محسوس كاهش يابد. زيرا تبادل اطلاعاتي مابين كليه سيستم‌هاي شركت نماد ايران به صورت كاملاً مکانيزه پيش‌بيني گرديده است. همچنين در روند اجرائي سيستم سعي گرديده تا حداكثر اطلاعات در يك چرخه عملياتي جمع‌آوري شده و از دوباره كاري اجتناب گردد. به عنوان مثال به موازات ورود اطلاعات اسناد حسابداري، سيستم هزينه‌يابي فعال شده و به جمع‌آوري اطلاعات مربوط به خود مي‌پردازد

سيستم مكانيزه حسابداري (دفترداري) توانائي انجام عمليات زير را دارد:

 • تعريف (يا تغيير) حساب‌هاي مورد استفاده (code book) در حداكثر 5 سطح (كل، معين، تفصيلي1،  تفصيلي2 و تفصيلي3) و در مقابل هر یک از این ستون ها 10 ستون ماتریس
 • صدور اسناد مالي به صورت دستي و ثبت يادداشت‌هاي همراه آن اسناد در صورت نياز به توضيحات اضافه 
 • پذيرش سند صادره توسط ساير سيستم‌هاي مكانيزه 
 • صدور سند(هاي) مكانيزه عملكرد سود و زيان 
 • انجام تعديلات در حساب‌ها در انتهاي سال مالي و تهيه اسناد مكانيزه اختتاميه و افتتاحيه 
 • پذيرش ضمايم سند با استفاده از اسكنر 
 • پذيرش تاريخ، مقدار، واحد و ... در حساب‌هايي كه مقدار، تاريخ و... آن‌ها كنترل مي‌گردد.
 • پيش‌بيني لازم جهت تهيه گزارش‌هاي مالي مورد نياز مديريت مانند صورت حساب سود و زيان، ترازنامه، همراه با ريز اقلام به صورت يادداشت‌هاي همراه 
 • نگهداري حساب‌هاي تفصيلي مراكز هزينه به تفكيك عوامل هزينه بنحوي كه مورد استفاده حسابداري قيمت تمام شده واقع شود
 • نگهداري گردش حساب‌ها براي سال‌هاي متوالي 
 • امكان ورود حساب‌ها در اسناد هم بر اساس كد و هم بر اساس شرح 
 • امكان دسته‌بندي حساب‌ها: توانایی تهیه صورت وضعیت مشروح و خلاصه از گردش یک حساب استفاده شده در سرفصل‌های معین و تفصیلی‌های مختلف
 • تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي زير
 • دفتر روزنامه
 • دفتر كل 
 • دفتر (كارت) معين 
 • دفتر (كارت) تفصيلي1، 2 و 3 
 • تراز آزمايشي از 2 تا 10 ستوني (در 5 سطح كل، معين، تفصيلي1، تفصيلي2 و تفصيلي3)
 • امكان تهيه گزارش‌هاي فوق براي حساب‌هاي مشخص به صورت انتخابي، پيش‌بيني شده است
 • امكان تهيه صورت مغايرت بانكي

علاوه بر تهيه گزارش‌هاي چاپي و معمول، جهت سهولت در امر بررسي و تجزيه و تحليل حساب‌ها، امكان رؤيت و دسترسي به حساب‌ها از تراز كل به سطوح پائين‌تر تا ضمائم سند مربوط به هر سرفصل نيز پيش‌بيني گرديده است. اين امكان در مقاطع قبل از صدور اسناد افتتاحي و اختتامي، تركيب و تفكيك گردش حساب‌ها را طي سال‌هاي متوالي نيز ميسر مي‌سازد.

براي سازمان‌هائي كه شامل چند مركز فعاليت مجزا (بدون دفاتر قانوني مستقل) هستند و هر يك از مراكز مسئوليت صدور اسناد خود را به صورت مجزا به عهده دارند، امكان ارسال اسناد به مركز اصلي جهت ثبت در دفتر قانوني پيش‌بيني گرديده است. در صورتي كه هر يك از مراكز فعاليت دفاتر قانوني مستقل داشته باشند، امكان تركيب اطلاعات همه مراكز در قالب يك واحد براي تهيه گزارش‌هاي مالي تجميعي نيز پيش‌بيني گرديده است. اين امكان در امر حسابداري شعب قابل استفاده خواهد بود.

 

حسابداری مالی