خدمات پس از فروش

 باتوجه به نياز امروزه بازار كه بيان كننده دو ديدگاه اصلي مشتري محوري و كنترل هزينه ها مي باشد‌، شركت نماد ايران  اقدام به ايجاد نرم افزار خدمات پس از فروش نموده كه اين نرم افزار مي تواند  با امتيازاتي منحصر بفرد  به كليه شركتهاي توليدي يا بازرگاني  در نيل به سوي دو ديدگاه بالا ياري رساني كند .

اين نرم افزار از نسل سوم  نرم افزارهاي اين شركت مي باشد كه اين به معني انعطاف پذيري بالا در ارتباط با درخواستهاي مشتري و  در عين حال بدنه اي قوي  و قابل اعتماد است .
نرم افزار خدمات پس از فروش با مديريت فرايندهاي مشتري ، سرويس كاران ، قطعات و منابع تامين آنها مي تواند در افزايش رضايت مشتريان ، توليد بهتر ، خريد بهتر و كنترل دقيق منابع سازمان ياري رساني كند كه همه اين موارد به معني كاهش هزينه ها  و افزايش در آمد سازمان مي باشد.
 
 • امكان  ثبت عمليات مقداري در قالب كاركرد مجزا  از فرآيند ريالي
 • امكان ثبت صورت حساب بعد از كاركرد به صورت جداگانه و تجميع چند كاركرد در يك صورت حساب
 • امكان ثبت كاركرد و صورت حساب  همزمان در يك فرم
 • امكان ثبت تصاوير اسكن شده فرم هاي كاركرد و صورت حساب به همراه اطلاعات اصلي
 • امكان تعريف چندين قسمت خدمات براي ثبت اطلاعات
 • امكان ثبت مبالغ قابل پرداختي به سرويس كار بر اساس قطعات و سرويس هاي انجام شده
 • امكان ثبت صورت وضعيت سرويس كار
 • امكان ارسال Sms , Email   براي سرويس كار به كمك سيستم مديريت ارتباط با مشتريان
 • امكان ارسال Sms , Email   براي مشتري به كمك سيستم مديريت ارتباط با مشتريان
 • امكان ثبت نظرسنجي ها به كمك سيستم مديريت ارتباط با مشتريان
 • امكان ثبت شكايات مشتريان به كمك سيستم مديريت ارتباط با مشتريان
 • امكان ثبت علت سرويس
 • امكان ثبت اطلاعات مشتريان
 • امكان ثبت اطلاعات صنفي سرويس كاران
 • امكان ثبت اطلاعات تحصيلي  سرويس كاران
 • امكان ثبت اطلاعات تخصصي و مهارتي سرويس كاران
 • امكان ثبت فايلهاي تصويري و مدارك ديجيتال سرويس كاران
 • امكان ثبت اطلاعات دقيق سريال محصول مثل (تاريخ توليد، تاريخ نصب، نصاب، مشتري، تاريخ شروع و پايان گارانتي، نوع گارانتي، مدارك تصويري و ديجيتالي مر بوط به هر مشتري)
 • امكان محاسبه اتوماتيك تاريخ پايان گارانتي
 • امكان تعريف انواع قيمتها براي مشتري و سرويس كار با انواع گارانتي
 • امكان تعريف فرانشيز براي هر نوع قيمت گذاري
 • امكان تعريف انواع گارانتي با بازه هاي زماني مختلف  بر روي  محصول  و گروه محصول
 • امكان تعريف انواع گارانتي براي قطعات و سرويسهاي خاص  بر روي  محصول  و گروه محصول
 • امكان ثبت درخواست مشتري
 • امكان تخصيص يك درخواست مشتري به چندين ارجاع به سرويس كار
 • امكان مشاهده تمامي اطلاعات وابسته به همِ مشتري به صورت متركز
 • امكان اتصال  به سيستم رديابي سرويس كار
 •  شناسايي سرويس كاران
 • شناسايي انواع مختلف گارانتي
 • شناسايي گروه محصول  و محصولات
 • شناسايي محصولات به تفكيك سريال
 • شناسايي قطعات  و سرويسهاي وابسته به هر محصول
 • تعريف انواع ليست قيمتها براي سرويسها و قطعات
 • برقراري ارتباط با سيستم خزانه داري براي ثبت مبالغ قابل پرداخت به سرويس كار
 • برقراري ارتباط با سيستم انباربراي كنترل فرايندهاي مربوط به قطعات
 • برقراري  ارتباط با سيستم فروش براي تعريف انواع قيمت
 • برقراري ارتباط با سيستم گردش كار و ايجاد WorkFlow  هاي مرتبط جهت گردش اسناد و مدارك به صورت بهينه در سازمان
 • برقراري ارتباط با سيستم مديريت ارتباط با مشتري ارسال Sms  , Email و...
 • برقراري ارتباط با سيستم مديريت ارتباط با مشتري براي ثبت نظر سنجيها و پيگري ارائه مناسب خدمات
 • شناسايي قسمتهاي مختلف ارائه دهنده خدمات و ثبت عملكرد  هر كدام به صورت جدا گانه
 • شناسايي محصولات مرتيط با يك مشتري
 • شناسايي علتهاي خرابي
 • شناسايي قطعات سرويس شده  در هر سرويس
 • شناسايي مشتريان در گروه كلي ( مشتري و مصرف كننده اصلي )  با مديريت يكسان
 • ميز خدمت مشتري
 • ثبت در خواست قطعات از انبار
 • ثبت قطعات داغي
 • ثبت تاريخهاي انجام كار و ثبت اطلاعاتنگهداري اطلاعات كاربر ايجاد كننده ، تغيير دهنده  و( تاريخ ،زمان ، دستگاه ) مرتبط
 •  گزارش از صورت حساب و كاركرد
 • گزارش بر اساس سرويس كار و خدمات انجام شده
 • گزارش بر اساس سرويس كار و قطعات مصرفي
 • گزارش  بر اساس سرويس كار و داغي قطعات
 • گزارش  بر اساس خدمات انجام شده براي گروه محصول
 • گزارش  بر اساس علت خرابي
 • گزارش  بر اساس علت سرويس
 • گزارش  بر اساس استان و شهر
 • گزارش  بر اساس در خواست مشتري
 • گزارش قطعات اماني نزد سرويس كار
 • گزارش قطعات در خواستي  از  انبار
 • گزارش  بر اساس ارجاع به سرويس كار
 • گزارش  بر اساس  مبالغ قابل پرداخت به سرويس كار
 • گزارش  بر اساس صورت وضعيت هاي سرويس كار
 • گزارشات خلاصه شده  بر اساس (سال ،  ماه ، گروه محصول ، محصول ، سرويس كار ، سال توليد ، ماه توليد ، سال ثبت ، ماه ثبت ) در دو بعد
 • گزارش  Email , Sms  هاي ارسال شده
 • گزارش اطلاعات سرويس كاران
 • گزارش مناطق و محصولات تحت پوشش سرويس كاران
خدمات پس از فروش