برنامه ریزی مواد

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به برنامه توليد محصولات و قطعات نیمه ساخته، پيش‌بيني مواد و قطعات نيمه‌ساخته لازم جهت تحقق برنامه توليد مي‌باشد. اين سيستم براي انجام وظايف خود با سيستم‌هاي مهندسي ساخت، تداركات، انبار، كنترل توليد و CMMS ارتباط برقرار مي‌نمايد. برنامه ريزي و زمانبندي خريد مواد اوليه (MRP)  توسط اين سيستم انجام و به طور اتوماتيك به سيستم تداركات ارسال مي گردد. همچنين مقادير پيش‌بيني شده براي خريد مواد همراه با نرخ آخرين خريد، به عنوان بودجه خريد مواد در سيستم مكانيزه بودجه قابل ثبت مي باشد. 

 • امكان معرفي انواع برنامه هاي توليدي (توليد سفارشي و يا توليد انبوه) جهت پيش بيني توليد محصولات در تاريخ هاي دلخواه .
 • امكان صدور برنامه توليد نيمه ساخته و محصولات بر اساس اطلاعات نقطه سفارش كالا در انبارها.
 • امكان صدور برنامه هاي متمم براي هر برنامه توليد مرجع.
 • امكان محاسبه و ثبت مكانيزه برنامه توليد نيمه ساخته ها (MPS) بر اساس درخت محصول وابسته به تاريخ برنامه .
 • تهيه اطلاعات لازم جهت زمانبندي نمودن تاريخ توليد نيمه ساخته ها .
 • امكان محاسبه و ثبت مكانيزه نياز مواد اوليه براي توليد محصولات و نيمه ساخته ها.
 • امكان دريافت و ذخيره اطلاعات موجودي و مقادير در راه خريد مواد اوليه و يا نيمه ساخته ها از سيستم هاي انبار و تداركات.
 • امكان صدور اتوماتيك دستور ساخت نيمه ساخته ها از روي هر برنامه توليد و كنترل مانده برنامه براي سيستم كنترل توليد .
 • امكان برنامه ريزي خريد مواد اوليه (MRP) و ثبت پيش درخواست خريد كالاها در سيستم تداركات براي دوره هاي زماني دلخواه (بر اساس موجودي كالا و مقادير در راه خريد)
 • امكان صدور پيش درخواستهاي خريد براي اقلام مشابه در كنار اقلام اصلي فرمولاسيون براي سيستم تداركات.
 • امكان رصد و مديريت موجودي محصولات در جريان ساخت و تنظيم پيش درخواستهاي خريد بر اساس موجودي محصولات در جريان ساخت.
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم انبار براي دريافت موجودي مواد و نيمه ساخته ها.
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي دريافت اطلاعات سفارشات در راه خريد مواد و نيمه ساخته ها.
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستمهاي مهندسي ساخت و كنترل توليد براي دريافت اطلاعات Bom و در جريان توليد نيمه ساخته ها.
 • برنامه ريزي توليد محصولات و نيمه ساخته ها بر اساس نفطه سفارش و حداقل موجودي كالا در انبارها.
 • تجميع، تنظيم و صدور مكانيزه پيش درخواستهاي خريد مواد اوليه و انجام زمان بندي خريد در سيستم تداركات.
 • تجميع، تنظيم و صدور مكانيزه دستور ساخت براي نيمه ساخته هاي مورد نياز به تفكيك خطوط توليدي در سيستم كنترل توليد.
 • برنامه رويت خطي و ماتريسي براي مقايسه توليدات انجام شده و برنامه هاي توليد.
 • برنامه رويت خطي و ماتريسي زمانهاي مورد نياز و  زمانهاي در دسترس به تفكيك خطوط توليدي و يا ماشين آلات.
 • گزارش هاي برنامه هاي توليد و تعهدات براي محصولات و نيمه ساخته ها در دوره هاي زماني مختلف.
 • گزارش هاي نياز مواد اوليه به تفكيك محصول در دوره زماني دلخواه (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي نياز توليد نيمه ساخته به تفكيك محصول . (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي پيشنهاد خريد مواد اوليه . (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي كسري نفر /ماشين ساعت با توجه به زمانهاي استاندارد مورد نياز و زمان در دسترس شيفت هاي كاري.
 • امكان تهيه كليه گزارش ها به شكل نمودار.
 • گزارش انتخابي.

 

برنامه ریزی مواد