احکام پرسنلی

ثبت مشخصات پرسنلي، اطلاعات تكميلي پرونده‌هاي پرسنلي، احكام‌كارگزيني و چارت سازماني براساس تاريخ و تغيیرات در این سیستم انجام می گردد. اين سيستم قابليت ارتباط با سيستم‌هاي ارزشيابي و حقوق و دستمزد را داراست. ضمنا نگهداري اطلاعات مربوط به مرخصي‌ها، ماموريت‌هاي پرسنل و تعريف قوانين محاسباتي جزء امكانات اين سيستم است.

 

 • معرفی مشخصات و اطلاعات تكميلي پرونده‌هاي پرسنل
 • معرفي و تغيير كدهاي پرداخت‌ها و كسور براي انتخاب در احكام به تفكيك مراكز هزينه، كارگاه، واحد سازماني، نوع استخدام و شيفت كاري
 • امتياز بندي و صدور احكام به صورت مكانيزه
 • امكان پرداخت احكام به صورت معوقه با درنظر گرفتن بيمه و ماليات
 • امكان تسويه حساب پرسنل و بازگشت بكار بصورت مكانيزه
 • امكان اصلاح آمکانات ناشي از تغييرات قوانين و روش‌هاي پرداخت حقوق و دستمزد
 • امكان تهيه گزارش‌هاي دلخواه از طريق طراحي فرمت خروجي و تهيه نمودارهاي متنوع
 • امكان تهيه گزارش‌هاي پرسنلي بر اساس تغيير اطلاعات در ماههاي مختلف
 • امكان دسترسي كاربران براي مشاهده اطلاعات ريالي پرسنل
 • امكان ارتباط و اتصال به سيستم‌هاي ارزشيابي و حقوق و دستمزد
 • امکان تعیین مراحل تایید احکام کار گزینی بصورت دلخواه و براساس روند سازمانی
   
 • صدور احكام كارگزيني معوقه بدون محدوديت
 • معرفی چارت سازماني به صورت درختواره
 • معرفي پرسنل و اطلاعات تكميلي پرونده‌هاي پرسنلي
 • معرفی مشاغل و شرايط احراز شغل و شاغل
 • انتخاب كدها ي حكمي و تعريف قوانين اقلام حكمي
 • ارتباط با سيستم حقوق و دستمزد
 • تعيين سطوح دسترسي به اطلاعات پرسنلي
   
 • پرونده‌هاي پرسنلي و اطلاعات تكميلي
 • تغييرات اطلاعات پرسنلي و تغييرات پرداخت‌ها
 • احكام كارگزيني
 • سوابق پرسنلي (تجارب شخصي، دوره‌های آموزشي، مدارك تحصيلي، حوادث حين خدمت، اشنايي با زبان‌هاي خارجي و ...)
 • گزارش‌هاي آماري و نموداری
 • گزارش انتخابي
   

تجربه منحصر به فرد و طولاني كارشناسان شركت نماد ايران بر روي سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد و پرداخت حقوق كاركنان بيانگر مسائل زير بود:
بخشي از داده‌هاي مورد نياز سيستم حقوق و دستمزد كه در اغلب موارد مبناي محاسبات و پرداخت به كاركنان واقع مي‌گردند ماهيتاً از نوع داده‌هاي پرسنلي بوده و لذا از مجراي اصولي وارد سيستم حقوق و دستمزد نگرديده و كنترل لازم بر محتواي آنان وجود ندارد. استفاده كنندگان از سيستم حقوق و دستمزد، چه در سطوح مختلف مديريت و چه در سطح بهره‌گيران و مجريان عادي سيستم، به كرات نياز به اطلاعات تكميلي در جنب اطلاعات پردازش شده حقوق و دستمزد پيدا نموده‌اند كه دسترسي به اين اطلاعات مستلزم وجود يك سيستم كامل پرسنلي مي‌باشد. طيف اطلاعات مورد نياز يك سازمان و انتظارات مجموعه آن سازمان از سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد و پرسنلي، طيفي گسترده و تلفيقي بوده، به نحوي كه اجراي هر يك از سيستم‌هاي فوق را بدون ديگري با مشكل روبرو مي‌سازد.
مجموعه عوامل ذكر شده، به اضافه پشتوانه تجربي طراحان و انتظارات بهره‌گيران از سيستم مكانيزه، موجب گرديد تا شركت نماد ايران ضمن ايجاد و گسترش يك سيستم پرسنلي كارا، تجديد نظر زيربنائي در سيستم حقوق و دستمزد قبلي خود بنمايد، به نحوي كه:
ضمن طراحي مجدد و بازنويسي سيستم حقوق و دستمزد، مجموعه‌اي همگون و هماهنگ از اطلاعات حقوق و دستمزد و پرسنلي بوجود آيد و مبناي طرح جديد، بر محور اصالت اطلاعات قرار گيرد بدين معني كه تبادل اطلاعاتي مابين دو سيستم از سرچشمه ايجاد اطلاعات و به صورت مستند انجام پذيرد (به عنوان مثال صدور احكام كامپيوتري در سيستم پرسنلي به عنوان مبناي محاسبات در سيستم حقوق و دستمزد واقع شود). بهره‌گيري توام و همزمان از دو سيستم ذكر شده با توجه به زنجيره اطلاعاتي آنان نيازهاي مختلف بهره‌گيران را تحت پوشش قرار می دهد. با توجه به اهداف ذكر شده سيستم مكانيزه پرسنلي در زمينه:

 

 • برنامه ريزي نيروي انساني 
 • حفظ و بروزآوري اطلاعات شناسنامه‌اي، فردي و استخدامي
 • پرونده سوابق كاركنان
 • صدور احكام كارگزيني
 • كنترل وام كاركنان از زمان درخواست تا زمان استهلاك به جمع آوری ، کنترل و پردازش اطلاعات می پردازد
   
 • ثبت و نگهداري اطلاعات زير به مدت نامحدود:     
 • اطلاعات شناسنامه‌اي، فردي، استخدامي و ...
 • مشخصات اولاد و افراد تحت تكفل 
 • مدارك تحصيلي و سوابق آموزشي افراد 
 • تجارب شغلي افراد 
 • سوابق ايثارگري 
 • دوره‌هاي آموزشي 
 • ميزان آشنائي پرسنل با زبان‌هاي خارجي 
 • مشخصات افرادي كه در مواقع اضطراري بتوان با آنها تماس گرفت 
 • حوادث حين خدمت 
 • تشويقات و تنبيهات در حين خدمت  و ارزيابي پرسنل 
 • صدور مكانيزه احكام اداري و نگهداري تمام احكام 
 • نگهداري و كنترل دقيق وام‌هاي پرداختي به پرسنل از مرحله درخواست تا استهلاك وام   
 • قابليت اتصال به سيستم حقوق و دستمزد
 • تامين حفاظت كلي سيستم با در اختيار گذاشتن بخش‌هاي معيني از سيستم به افراد مجاز 
 • امكان دستيابي مديران و مسئولين به اطلاعات پرسنل در اسرع وقت
 • امكان تهيه گزارش‌های متنوع براي مسئولين و دست اندركاران امور پرسنل، بنا به نياز مديران و مسئولين 
 • تهيه پرونده مشاغل بصورت يك بانك اطلاعاتي مجزا
احکام پرسنلی