حقوق و دستمزد

تصور اغلب كاربران نرم‌افزارهاي كامپيوتري بر اين است كه سيستم حقوق و دستمزد سيستمي است ساده كه با چند پردازش و استفاده از چهار عمل اصلي رياضي خروجي‌هاي دلخواه را تهيه مي‌كند، درصورتيكه روش‌هاي مختلف و متنوع پرداخت و استثنائات متعدد محاسباتي و تغييرات مكرر قانون‌هاي پرداخت، اين سيستم را تبديل به يكي از پيچيده‌ترين سيستم‌هاي تهيه شده توسط شركت نماد ايران نموده است. موارد فوق به اضافه تنوع فعاليت مشتريان از يك سو و جايگاه اين سيستم و ارتباط آن با مجموعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت شركت نماد ‌ايران، ازسوي ديگر موجب گرديده است تا نرم‌افزار حقوق و دستمزد يكي از پارامتريك‌ترين سيستم‌هاي شركت نماد ايران شود. در حال حاضر نرم‌افزار حقوق و دستمزد شركت نماد ايران قادر است سلايق، قوانين و تنوع محاسباتي اغلب شركت‌ها را كاملاً پاسخگو باشد. علاوه بر نمودار ارتباطي كه بيانگر جايگاه نرم‌افزار حقوق و دستمزد در مجموعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت اين شركت است، ‌سيستم‌هاي اموال، سهام و خزانه‌داري در ارتباط با مسائل پرسنلي با سيستم حقوق و دستمزد ارتباط تنگاتنگ دارند.
 

 • ثبت اطلاعات پرسنلي و پرداخت‌هاي مستمر و تعديلات
 • تعريف قوانين مربوط به جداول پرداخت‌ها و كسور به ساده‌ترين روش
 • معرفي و تغيير جدول‌هاي مالياتي
 • عمليات مربوط به وام‌ها و ضامنين وام
 • امكان پرداخت مساعده، پيش‌پرداخت
 • محاسبات عيدي و پاداش و ماليات با در نظر گرفتن معافيت‌ها
 • محاسبه و صدور سند ذخيره سنوات
 • امكان اعمال تغييرات معوقه جداول پرداخت و كسر با احتساب بيمه ماليات
 • امكان تسويه حساب و تغيير وضعيت پرسنل
 • امكان محاسبه مجدد ناشي از تغيير قوانين و روش‌هاي حقوق و دستمزد
 • امكان تهيه گزارش‌های بيمه، ماليات و تهيه پرونده هاي مکانیزه برای تمامی سازمانهای ذیربط نظیر  بانك‌ها، بیمه ها،دارائی و ...
 • امكان طراحی گزارشاتی که در جداول از  پیش چاپ شده تهیه می شوند،نظیر فیش حقوق
 •   امکان ارسال فیش به آدرس ایمیل کارکنان
 •  امکان صدور سند حسابداری با ایجاد الگو توسط کاربر
 • نگهداري اطلاعات پرسنلي و استخدامي بر اساس تاريخ
 • انعطاف پذيري در قوانين و محاسبات
 • پرداختهای معوقه به دفعات
 • ارتباط مكانيزه با ساير سيستم‌ها
 • سرعت مناسب پردازش محاسبات ماهانه
   
 • خلاصه مراكز هزينه و گزارش كنترلي اسناد حسابداري
 • حقوق ماهانه
 • گزارش بيمه اجباري تكميلي و ماليات
 • گزارش های مختلف با استفاده از گزارش ساز
 • حسابرسي سالانه
 • بازپرداخت و تعديل وام‌ها
 • پرداخت‌ها و كسور
 • عوايد سالانه به تفكيك ماليات تفكيكي
 • امكان طراحی و تهیه گزارشها و پرونده های مکانیزه برای کاربردهای مختلف
 • گزارش محاسبه ذخائر پرسنلي (مرخصي و سنوات)
 • نمودارهاي مقايسه پرداخت ها و كسور
 • گزارشهای انتخابی

سيستم حقوق و دستمزد موظف است كليه عوامل موثر در پردازش و نگهداري اطلاعات را بصورت جامع طبقه‌بندي و تعريف نموده و در اختيار استفاده‌كننده قرار دهد و همچنين اين امكان را بوجود آورد كه در هر طبقه‌بندي عناصر اطلاعاتي و محاسباتي مورد نياز سيستم توسط استفاده‌كنندگان بدون هر گونه محدوديت تعريف و بكار گرفته شود. در اين سيستم صفات متغير و پارامترهاي موثر در محاسبه هر يك از عناصر اطلاعاتي مانند (بيمه‌پذيري، ماليات‌پذيري، بر اساس ساعت كاركرد بودن، ضرايب موثر در محاسبات و ...) به نحوي در نظر گرفته شده‌اند كه كاملاً در اختيار استفاده كننده قرار داشته و در هر زمان توسط وي قابل تعريف و تغيير مي‌باشند. تحقق اين امر باعث مي‌شود كه كليه تغييرات به آساني و توسط استفاده كننده اصلي انجام گردد.
 

 • امكان معرفي اطلاعات جامع پرسنلي و استخدامي
 • معرفي انواع پرداخت‌ها و كسور مستمر و غير مستمر به صورت ريالي و زماني با اعمال ضرائب و امتيازات (در صورت لزوم)
 • معرفي انواع پرداخت‌ها و كسور خاص مانند اضافه‌كاري، شبكاري، نوبتكاري، ماليات، بيمه تامين اجتماعي، انواع بيمه عمر و حوادث، صندوق كارآموزي و ... با محاسبه سهم كارفرما (در موارد لزوم) و بر اساس ضرايب و پارامترهاي متفاوت 
 • معرفي انواع پرداخت‌ها و كسور مربوط به كاركرد مانند: غيبت، بيماري، مرخصي بدون حقوق، تاخير و جريمه غيبت (در صورت نياز)
 • امكان معرفي انواع پرداخت‌ها و كسور دسته جمعي با امكان مستثني ساختن كارگاه‌ها و مراكز هزينه و افراد در موارد خاص مانند ، كمك به سيل زدگان و ...
 • نگهداري اطلاعات وام‌هاي مختلف
 • كنترل مرخصي استحقاقي 
 • محاسبه عوايد ساليانه در چندين مرحله 
 • محاسبه مساعده (پيش پرداخت نيمه ماه) بر اساس ضرايب دلخواه
 • گرد كردن (ROUNDING)  خالص دريافتي كاركنان براي ايجاد سهولت در امر پرداخت نقدي 
 • كنترل خالص دريافتي‌هاي منفي كاركنان و نقل آن به ماه بعد بصورت اتوماتيك 
 • كنترل عدم منفي شدن خالص دريافتي توسط لاوصولي قسط وام‌ها و نقل اين لاوصولي به ماه‌هاي بعد و وصول آن‌ها در اقساط وام‌ها
 • محاسبه پرداخت‌هاي علي‌الحساب 
 • ارتباط با ماشين كارت زني و دريافت اطلاعات كاركرد ماهانه بصورت اتوماتيك
 • نگهداري و نمايش تصاوير پرسنلي وضمائم اسکن شده
 • امكان پردازش مجزا براي هر یک از پرسنل و تهيه كليه گزارش‌ها و صدور سند حسابداري آن 
 • امكان برگشت پردازش انجام شده 
 • صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد به روش‌هاي مختلف و نقل مكانيزة آن به سيستم حسابداري 
 • محاسبه و توليد گزارش‌های پرداخت‌هاي خارج از ليست
 • امكان تسويه حساب مكانيزة كاركنان 
 • افزايش حقوق پرسنل بر اساس قانون کار
حقوق و دستمزد