برنامه ریزی مواد

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به برنامه توليد محصولات و قطعات نیمه ساخته پيش‌بيني مواد و قطعات نيمه‌ساخته لازم جهت تحقق برنامه توليد مي‌باشد. اين سيستم براي انجام وظايف خود با سيستم‌هاي مهندسي ساخت، تداركات، انبار، كنترل توليد و PM ارتباط برقرار مي‌نمايد. مقادير پيش‌بيني شده براي خريد مواد همراه با نرخ آخرين خريد، به عنوان بودجه خريد مواد در سيستم مكانيزه بودجه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 

 • امكان معرفي انواع برنامه هاي توليدي (توليد سفارشي و يا توليد انبوه) جهت پيش بيني توليد محصولات در تاريخ هاي دلخواه .
 • امكان صدور برنامه توليد نيمه ساخته و محصولات بر اساس اطلاعات نقطه سفارش كالا در انبارها.
 • امكان صدور برنامه هاي متمم براي هر برنامه توليد مرجع.
 • امكان محاسبه و ثبت مكانيزه برنامه توليد نيمه ساخته ها (MPS) بر اساس درخت محصول وابسته به تاريخ برنامه .
 • تهيه اطلاعات لازم جهت زمانبندي نمودن تاريخ توليد نيمه ساخته ها .
 • امكان محاسبه و ثبت مكانيزه نياز مواد اوليه براي توليد محصولات و نيمه ساخته ها.
 • امكان دريافت و ذخيره اطلاعات موجودي و مقادير در راه خريد مواد اوليه و يا نيمه ساخته ها از سيستم هاي انبار و تداركات.
 • امكان صدور اتوماتيك دستور ساخت نيمه ساخته ها از روي هر برنامه توليد و كنترل مانده برنامه براي سيستم كنترل توليد .
 • امكان برنامه ريزي خريد مواد اوليه (MRP) و ثبت پيش درخواست خريد كالاها در سيستم تداركات براي دوره هاي زماني دلخواه (بر اساس موجودي كالا و مقادير در راه خريد)
 • امكان صدور پيش درخواستهاي خريد براي اقلام مشابه در كنار اقلام اصلي فرمولاسيون براي سيستم تداركات.
 • امكان رصد و مديريت موجودي محصولات در جريان ساخت و تنظيم پيش درخواستهاي خريد بر اساس موجودي محصولات در جريان ساخت.

 

 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم انبار براي دريافت موجودي مواد و نيمه ساخته ها.
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي دريافت اطلاعات سفارشات در راه خريد مواد و نيمه ساخته ها.
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستمهاي مهندسي ساخت و كنترل توليد براي دريافت اطلاعات Bom و در جريان توليد نيمه ساخته ها.
 • برنامه ريزي توليد محصولات و نيمه ساخته ها بر اساس نفطه سفارش و حداقل موجودي كالا در انبارها.
 • تجميع، تنظيم و صدور مكانيزه پيش درخواستهاي خريد مواد اوليه و انجام زمان بندي خريد در سيستم تداركات.
 • تجميع، تنظيم و صدور مكانيزه دستور ساخت براي نيمه ساخته هاي مورد نياز به تفكيك خطوط توليدي در سيستم كنترل توليد.
 • برنامه رويت خطي و ماتريسي براي مقايسه توليدات انجام شده و برنامه هاي توليد.
 • برنامه رويت خطي و ماتريسي زمانهاي مورد نياز و  زمانهاي در دسترس به تفكيك خطوط توليدي و يا ماشين آلات.
 • گزارش هاي برنامه هاي توليد و تعهدات براي محصولات و نيمه ساخته ها در دوره هاي زماني مختلف.
 • گزارش هاي نياز مواد اوليه به تفكيك محصول در دوره زماني دلخواه (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي نياز توليد نيمه ساخته به تفكيك محصول . (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي پيشنهاد خريد مواد اوليه . (ماهانه، هفتگي، روزانه و ...‌)
 • گزارش هاي كسري نفر /ماشين ساعت با توجه به زمانهاي استاندارد مورد نياز و زمان در دسترس شيفت هاي كاري.
 • امكان تهيه كليه گزارش ها به شكل نمودار.
 • گزارش انتخابي.

 

برنامه ریزی مواد