خزانه داری

وظيفه اين سيستم ثبت و نگهداري اطلاعات اشخاص، تمامی دريافت و پرداختها، كنترل بانك و تنخواه، صندوق و ساير گردش‌هاي مالي كه منجر به دريافت و يا پرداخت مي‌شود مي‌باشد. اين سيستم هماهنگ با ساير سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات مدیریت نماد ایران  بصورت يكپارچه عمل می نمايد.
 

 • طراحی تمام فرمهای ورورد اطلاع توسط کاربر
 • تعريف منابع (حساب بانكي، صندوق، تنخواه)
 • دريافت و پرداخت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي بصورت عادي و تضميني (ريالي و ارزي)
 • تعيين و كنترل تمامي مراحل پرداخت چك از مرحله درخواست تا مرحله صدور و تحويل چك
 • صدور چك به تفكيك حسابهاي بانكي با كنترل سريال دسته چك و خرج كردن چك
 • صدور اعلاميه واريز و برداشت براي حساب‌هاي مختلف (ريالي و ارزي)
 • انتقال مبالغ بين منابع (بانكها، صندوق‌ها، تنخواه‌گردان‌ها)
 • تعيين و كنترل مدت انتظار وصول اسناد دريافتني مدت‌دار
 • برقراري ارتباط بين سند دريافتني با سند قابل دريافت (ارتباط بين چك مشتري و فاكتور فروش و ...)
 • برقراري ارتباط بين سند پرداخت با سند يا اسناد قابل پرداخت (ارتباط بين چك و فاكتور خريد كالا و ...) 
 • برقراری ارتباط مستقیم با سیستم قراردادها برای صورت حساب و صورت وضعیت پیمانکاران
 • تعيين نوع سند پرداختی و اعلام اخطار در مورد چكهاي سر رسيد گذشته
 • تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد
 • صدور سند ساده و يا مركب به صورت مكانيزه
 • تسعير نرخ ارز
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي ارسال اسناد
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي دريافت اطلاعات حساب
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم فروش براي ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب مشتري
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم فروش براي دريافت اطلاعات بدهكاري / بستانكاري (فاكتور / برگشت فاكتور) هر مشتري
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب فروشندگان كالا
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي دريافت درخواست پرداخت براي هر فروشنده كالا
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم كنترل بودجه براي بروزآوري عملكرد هر رديف بودجه
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم سهام براي ارسال اطلاعات مانده و گردش حساب سهامداران
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم سهام براي دريافت اطلاعات بدهكاري / بستانكاري هر سهامدار
 • امكان طراحي و چاپ چك بصورت مكانيزه 
 • تعيين الگوي صدور سند براي عمليات مختلف
 • امكان طراحي تمامي گزارش‌هاي سيستم
 • جريان وجوه نقد ( Cash Flow ) به تفكيك ارز
 • نقدينگي
 • معين منابع
 • تراز اشخاص
 • صورتحساب اشخاص
 • عملكرد تنخواه
 • عملكرد دريافت و پرداخت به تفكيك هر بابت مالي
 • استفاده از گزارش ساز بمنظور تهيه گزارش‌هاي متنوع
 •  چك‌هاي خرج شده
 • گردش بابت‌ها
 • خلاصه وضعيت گردش هر حساب بانكي
 • روزانه موجودي بانك‌ها
 • معين منابع
 • گردش منابع
 • گردش فرم‌ها
 • مدت انتظار وصول
 • درخواست و دستور پرداخت
 • پيگيري درخواست پرداخت
 • صورت وضعيت بانك‌ها
 • پيگيري تاريخ واگذاري چك‌هاي وصولي
 • تفكيكي وضعيت نهايي اشخاص
 • صورتحساب اشخاص
 • گردش بابت‌ها
 • صورتحساب اشخاص براساس تاريخ عملكرد
 • بابت‌ها
 • كل دريافت و پرداخت نقد طي يك دوره معين
 •  گزاشهای انتخابي
 • اسناد حسابداري توليد شده
 • الگوهاي اسناد حسابداي
 • كنترل اسناد حسابداري
 • تهیه وطراحي گزارش‌ها با گزارش ساز
 • دوره وصول و درصد چك‌هاي دريافت شده
 • راس چك‌هاي دريافتي

خط مشي شركت نماد ايران در توليد مجموعه نرم افزارهاي مالي بر مبناي نرم افزارهايي مي‌باشد كه قابليت اجرا، ثبت و كنترل كليه فعاليت‌هاي مالي را داشته باشند. در اين راستا و با مركزيت سيستم دفترداري (حسابداري مالي) نرم افزارهايي توليد گرديده‌اند كه ضمن كنترل فعاليت‌هاي مالي در موضوع خود، با سيستم دفترداري تبادل اطلاعاتي كاملاً مكانيزه دارند. بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي مالي و گردش نقدينگي در مورد عمليات متفرقه‌اي است كه در آنها نه تنها ضرورتي جهت تخصيص يك سيستم به هر فعاليت وجود ندارد، بلكه به دليل تشابه عملياتي، تجمع همه اين فعاليت‌ها در يك نرم افزار مي‌تواند حجم قابل ملاحظه‌اي از عمليات مالي را اجرا و كنترل نموده و اطلاعات ارزشمندي را در اختيار مسئولين سازمان‌ها قرار دهد.
بدين منظور سيستم جامع خزانه‌داري با امكانات متعدد و با توجه به اهداف فوق‌الذكر توليد گرديده و در سطحي گسترده امكانات زير را در اختيار بهره‌گيران قرار مي‌دهد:

 • طبقه بندي، كنترل و نظارت بر عمليات اجرايي دريافت‌ها و پرداخت‌ها (ارزي و ريالي)
 • كنترل كامل حساب‌هاي بانكي و تنخواه در مورد هر موضوع فعاليت
 • صدور اسناد حسابداري هر فعاليت جهت تغذيه به سيستم مكانيزه دفترداري(حسابداري مالي)
 • ارتباط مستقيم (بدون واسطه) با سيستم هاي فروش، تداركات،  سهام، قراردادها و‌ ...
 • تعريف اطلاعات پايه شامل حساب‌ها، تنخواه، صندوق‌ها، سقف‌ها، نرخ‌ها، بابت‌ها و ...
 • كنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها شامل مراحل دريافت يا پرداخت 
 • چك‌ها، استرداد و ابطال چك‌ها و اصلاحيه‌ها، مراحل دريافت و پرداخت از صندوق
 • كنترل انتقالي‌ها شامل انتقالي بين دو حساب (پرداخت يادريافت)، چك‌هاي انتقالي و برگشت يا ابطال آن‌ها
 • كنترل اسناد تضميني شامل دريافت، پرداخت و استرداد اسناد.
 • كنترل تنخواه گردان‌ها شامل اعلاميه پرداخت تنخواه‌گردان، تائيد يا حذف تفكيك‌هاي تنخواه‌گردان
 • كنترل عمليات بانكي
 • ارائه رؤيت‌ها و گزارش‌هاي متنوع از فعاليت‌هاي مالي 
 • چاپ چك برگ بانك‌هاي مختلف و انواع فرم‌هاي دريافت، پرداخت، انتقالي و تضميني
 • کنترل سقف اعتبار زمانی و تعدادی اسناد
خزانه داری