قراردادها (حسابداری پیمانکاران)

وظيفه اين سيستم كنترل قراردادها و تهیه صورت وضعيت و صورت حساب مربوط به هر قرارداد مي‌باشد. این سیستم هماهنگ با سیستم‌های خزانه‌داری، دفتر‌داری (حسابداري مالي)، كنترل بودجه و دارایی‌های ثابت به صورت یکپارچه عمل می‌نماید.
 

 •  تعريف قراردادهای پیمانکاری 
 • تعریف قراردادهای کارفرمایی
 • تهیه صورت حساب
 • تهیه صورت وضعيت 
 • ارتباط صورت وضعيت با درخواست پرداخت و صدور چك
 • ارتباط صورت حساب با دریافت‌ها
 • امكان صدور الحاقيه  
 • امكان مشاهده تفاوت دو الحاقيه
 • امكان معرفي كسر و اضافه براي هر صورت وضعيت
 • امکان معرفی کسر و اضافه برای هر صورت حساب
 • ارتباط بين هر قرارداد با رديف بودجه متناظر
 • امكان صدور سند براي هر قرارداد
 • امكان صدور پيش‌پرداخت
 • محاسبه استهلاك پيش‌پرداخت 
 • ایجاد کارت پروژه برای هر قرارداد
 • امکان ارسال قراردادهای خریدوخدمات برای سیستم تدارکات
 • كارت پروژه 
 • صورت وضعيت هر قرارداد
 • پيش‌پرداخت‌هاي هر قرارداد
 • گزارش های انتخابی

شرکت نماد ایران پس از انجام مطالعات اولیه و بررسی روند اجرائی و مشکلات حسابداری پیمانکاری در شرکت های متعدد ، موفق به تکمیل زیر سیستم حسابداری پیمانکاری گردیده است. این زیر سیستم شامل خدمات قابل توجهی به منظور تسهیل در انجام بهینه فعالیت های حسابداری پیمانکاری بشرح ذیل میباشد:

 • امکان ورود اطلاعات قراردادهای پیمانکاری و الحاقیه های مربوطه و اخذ گزارشات قراردادی.
 • امکان ورود اطلاعات صورت وضعیت های تجمعی و محاسبه خودکار  کارکرد دوره و تولید خلاطه مالی جهت ارئه به پیمانکاران و صدور سند حسابداری.
 • امکان تفکیک قرارداد به بخش های EPC و یا هرگونه بخش بندی دیگر و انجام محاسبات جداگانه درهر صورت وضعیت.
 • امکان ارسال سیستمی اسناد صادره به حسابداری مالی و همچنین هماهنگی با سایر زیر سیستمهای خزانه داری ، کنترل بودجه و دارائی ثابت بصورت یکپارچه.
 • امکان پایش نحوه پرداخت و محاسبه کسورات قانونی و قراردادی و کنترل استهلاک پیش پرداخت و سپرده ها و همچنین تفکیک مقادیر ارزی و محاسبات تسعیر نرخ ارز.
 • امکان اخذ گزارشات کنترلی متعدد قراردادی و کارکرد به منظور ارائه به سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و سایر ذینفعان.
 • امکان ارسال اطلاعات مبلغ قابل پرداخت هر صورت وضعیت به خزانه داری جهت پرداخت.
قراردادها (حسابداری پیمانکاران)