انبار

جامعيت و سهولت كاربرد سيستم  انبار كه درحال حاضر آخرين نسخه آن در سازمانهایی با فعالیتهای مختلف مورد بهره‌برداري قرار گرفته، در حدي است كه موجب گرديده اين سسيستم به عنوان موفقترين بسته نرم‌افزار درنوع خود مطرح گردد. سيستم جامع انبارها در مجموعه سيستم‌هاي مكانيزه مديريت كالای شركت نماد ايران مي‌تواند به صورت مستقل و يا هماهنگ با سيستم‌هاي مكانيزه نمادایران به صورت يكپارچه و همبسته عمل نمايد. طراحی جامع سیستم موجب گردیده تا این سیستم به راحتی بتواند کنترل انبارهای محصول را در رابطه با فروش و تولید از یکسو و در رابطه با مواد و قطعات یدکی از سوی دیگر بر عهده گیرد، لذا از خدمات این سیستم، سیستمهایی از قبیل تولید،تدارکات،فروش،PM  ،اموال و ... کاملاً بهره مند می شوند.

 

 • معرفي كالا و اطلاعات مربوطه
 • معرفي مشخصات بچ و پك توليدي و خريداري شده
 • معرفي انبارها
 • اسناد عادي، برگشتي و تعديلي
 • درخواست كالا از انبار
 • قيمت گذاري اسناد ورودي به ريز اقلام تشكيل دهنده هر قلم
 • قيمت گذاري اسناد انبار
 • صدور سند حسابداري
 • قیمت گذاری تجمعی رسید
 • صدور تگ انبارگرداني
 • تغذيه مقادير شمارش شده مراحل سه گانه انبار گرداني
 • صدور سند مغايرت انبارگرداني
 • گزارش‌هاي انبارگرداني
 • امكان گزارش‌گيري و مقايسه بین شمارش‌ها و كاردكس
 • تاييد رسيد موقت
 • ارسال كالاي تاييدشده از انبار موقت به انبارهاي دائم
 • گزارش‌هاي انبار آزمايشگاهي
   
 • تعريف مشخصات كالا همراه اطلاعات تكميلي (تصاوير و ...)
 • عملكرد همزمان انبارها در سنوات مختلف
 • تعريف و نگهداري اطلاعات اقلام كالا به تفكيك خريد، توليد، شماره بسته‌بندي (بچ و پك)
 • تأييد، كنترل، درخواست و ذخيره‌سازي كالاهاي درخواستي
 • صدور رسيد موقت و همچنين كنترل كيفيت توسط عمليات آزمايشگاهي
 • طراحي و چاپ اسناد عادي، برگشتي و تعديلي به هنگام صدور يا به صورت تجمعي
 • ورود و خروج كالا از انبار همراه با اطلاعات تکمیلی به صورت پك و بچ
 • دريافت اطلاعات انبارگرداني در سه مرحله به صورت پك و بچ
 • روشهاي مختلف قيمت گذاري (ريالي-ارزي)
 • تعيين بهاي تمام شده كالاي خريداری شده
 • امكان ارسال اطلاعات از سيستم مقداري به ريالي انبار
 • قابليت طراحي و تغيير گزارش‌ها توسط كاربر
 • بستن حساب‌هاي انبار در مقاطع زماني دلخواه
 • امكان ارتباط كالاي خريداري شده دارايي با سيستم دارايي‌هاي ثابت
 • امكان تعريف الگو براي تعيين شماره حساب
 • امكان گروهبندي كالا تا 20 سطح (درختي و غيردرختي)
 • كنترل سه نقطه بحراني كالا (حداقل – حداكثر موجودي و نقطه سفارش)
 • امكان آدرس دهي كالا در انبار تا چهار سطح
   

گزارش‌های سيستم انبار به دو بخش كلي تقسيم مي‌شوند، نخست گزارش‌هایی كه مورد استفاده انبار و واحدهاي فني و غيرمالي قرار مي‌گيرند. اين گزارش‌ها عمدتاً به صورت مقداري تهيه مي‌گردند. دوم گزارش‌هایی كه به صورت مقداري و ريالي تهيه مي‌گردند و مورد استفاده واحد مالي و مديريت سطوح مختلف واقع مي‌شوند. كليه گزارش‌های سيستم در محدوده تعريف شده خود به صورت متغير و با انتخاب بهره‌گيران از سيستم تهيه مي‌گردند.
بعضی از گزارشها عبارتند از:
 

 • گزارش مانده مقداري انبار
 • كاردكس مقداري ريالي انبار (مشروح)
 • كاردكس مقداري ريالي انبار (خلاصه)
 • مواد و قطعات مصرفي مراكز هزينه
 • فرم‌هاي صادره انبار و خلاصه حساب
 • صورت رسيدهاي انبار و خلاصه حساب
 • گردش موجودي مقداري و ريالي خطي انبار
 • موجودي مقداري و ريالي سال تا يك تاريخ مشخص
 • مغايرت انبارگرداني
 • ليست كالاهاي اماني
 • ليست كاتالوگ
 • صورت اقلام قابل سفارش
 • گزارش بر اساس كد تفصيلي حساب‌ها
 • گردش اقلام انبار به تفكيك حساب
 • موجودي مقداري ريالي انبار بر اساس شماره حساب
 • رويت اسناد ورودي و خروجي انبار
 • گزارش كالاهاي بدون گردش طي چند سال
 • گزارش مصرف انبارها بر اساس آخرين قيمت خريد
 • گزارش موجودي انبارها بر اساس آخرين قيمت خريد
 • گزارش خطي انبار بر اساس شماره حساب موجودي يا قسمت (انبار)
 • گزارش انتخابي از اطلاعات انبار
 • كسري / اضافه انبار بر اساس شماره حساب / انبار به تفكيك فرم‌ها
 • سیستم جامع گزارش ساز
 • كاردكس مقداري- مبلغي (مشروح و خلاصه)
 • فرم‌هاي انبار و خلاصه حساب
 • فهرست كالاهاي اماني
 • مغايرت انبارگرداني
 • مصرف انبارها براساس آخرين خريد
 • مانده مقداري انبار
 • ليست كاتالوك كالا
 • كالاي بدون گردش طي چند سال
 • انحراف اول دوره سال‌هاي مالي گذشته
 • مواد و قطعات مصرفي
 • اقلام انبار به تفكيك حساب
 • كنترل حساب در گردش اقلام
 • ريز قيمت گذاري كالاها
 • پيوست سند صادره انبار به دفترداري (حسابداري مالي)
 • مشخصات اسناد صادر شده براي دفترداري (حسابداري مالي)
 • فهرست مغايرت نرخ استاندارد با نرخ واقعي
 • صورت اقلام قابل سفارش
 • درخواست كالا از انبار
 • چاپ تجمعي فرم‌ها
 • گزارش‌هاي بسته‌بندي
 • گزارش‌هاي بچ
 • گزارش‌هاي مقداري و مبلغي خطي انبار
 • گزارش ساز جامع

   
 • امکانات شناسائی اقلام و تهیه  شناسنامه برای آنها
 • اعلام موجودي انبار براي هر قلم در هر لحظه به صورت ONLINE
 • کنترل موجودی انبار براساس اسناد مختلف وارده، صادره به صورت مقداري و ریالی وچاپ اين اسناد به صورت مكانيزه
 • قيمت گذاري اقلام  بر اساس روش‌هاي مختلف (ميانگين لحظه‌اي، FIFO و يا استاندارد)
 • کنترل گردش كامل و ريز هر قلم طي دوره‌هاي مشخص (روز، هفته، ماه) جهت مستدل بودن وضعيت آخرين موجودي
 • ثبت اطلاعات كامل گردش هر قلم به تفكيك گردش در طي سال و بستن حساب‌ها مربوط به سال قبل 
 • امكان صدور پيش درخواست خريد در سيستم تداركات براي كالاهايي كه به نقطه سفارش رسيده‌اند.
 • ارتباط مكانيزه با سيستم دفترداري (حسابداري مالي)و صدور، اسناد حسابداري مربوطه به صورت مكانيزه جهت تغذيه به اين سيستم .
 • ارتباط كامل با سيستم تداركات (خريد خارجي / داخلي) جهت دریافت آخرين وضعيت سفارشات هر قلم  از ديدگاه انبار جهت صدور رسيد خريد .
 • امكان ارتباط با سيستم توليد، ثبت رسيد توليد و حواله توليد
 • امکان انبارگردانی در مقاطع مختلف و به صورت اتفاقي و در آخر سال در رابطه با سيستم انبارگرداني، اقدام به انبارگرداني كامل انبار و تعيين مغايرت‌هاي مقداري و ريالي
 • امكانات لازم جهت اجراء متمركز در يك محل و يا اجراء در دو محل و تلفيق اطلاعات
 • انجام عمليات حسابداري انبار بصورت كامل و صد در صد مكانيزه به نحوی كه حداقل وابستگي اطلاعات به افراد ايجاد گردد
 • كنترل موجودي و حسابداري انبار از  فعاليت‌هاي ریز :
 • رسيد انبار (خريد)
 • برگشت رسيد انبار (خريد)
 • قيمت گذاري اقلام رسيد خريد
 • حواله مصرف
 • برگشت حواله
 • انتقال كالا بین دو انبار (جهت انبارهاي مختلف‌المحل)
 • ارسال كالاي اماني به ديگران
 • برگشت ارسال کالای امانی
 • دريافت كالاي اماني از ديگران
 • برگشت دریافت کالای امانی
 • اخذ نتيجه انبارگرداني
 • تعديل و اصلاح بعضي اسناد فوق به صورت مستند
   
 • معرفي / تغيير كالا
 • تعيين محل استقرار كالا در انبارها
 • تغيير كد كالا
 • تغيير واحد اقلامي كه گردش دارند
 • معرفي موجودي اول دوره
 • معرفي مورد مصرف
 • معرفي حساب‌هاي كالا (موجودي، كنترل خريد و عامل هزينه)
 • معرفي استفاده انبار براي هر شخص
 • رسيد خريد
 • رسيد ساخت
 • رسيد متفرقه
 • برگشت از خريد
 • حواله تحويل كالا
 • برگشت حواله تحويل كالا
 • دريافت كالاي اماني از ديگران
 • برگشت دريافت كالاي اماني از ديگران
 • ارسال كالاي اماني به ديگران
 • برگشت ارسال اماني
 • انتقال كالا بين دو انبار
 • تعديل مستقيم
 • انبارگرداني
 • اصلاح تاريخ و شماره حساب و مركز هزينه
 • قيمت گذاري رسيد (رسيد خريد، رسيد متفرقه و رسيد ساخت)
 • قيمت گذاري اقلام صادره (ميانگين، FIFO و استاندارد)
 • بستن سال مالي انبار
 • باز كردن سال مالي انبار
 • نقل مبلغ از سال مالي گذشته به جاري
   
انبار