بازنشستگی

تصور اغلب كاربران نرم افزارهاي كامپيوتري بر اين است كه سيستم بازنشستگی سيستمی است ساده كه با چند پردازش و استفاده از چهار عمل اصلی رياضی خروجی هاي دلخواه را تهیه می كند، درصورتيكه روش هاي مختلف و متنوع پرداخت و استثنائات متعدد محاسباتی و تغييراتمكرر قانون هاي پرداخت، اين سيستم را تبديل به يكی از پيچيده ترين سيستم هاي تهیه شده توسط شركت نماد ايران نموده است. موارد فوق به اضافه تنوع فعاليت مشتريان از يك سو و جايگاه اين سيستم و ارتباط آن با مجموعه سيستم هاي اطلاعات مديريت شركت نماد ایران، ازسوي ديگر موجب گرديده است تا نرم افزار بازنشستگی يكی از پارامتريك ترين سيستم هاي شركت نماد ايران شود. در حال حاضر نر م افزار بازنشستگی شركت نماد ايران قادر است سلايق، قوانين و تنوع محاسباتی اغلب شركت ها را كاملا پاسخگو باشد. علاوه بر نمودار ارتباطی كهبيانگر جايگاه نرم افزار بازنشستگی در مجموعه سيستم هاي اطلاعات مديريت اين شركت است، سيستم هاي اموال، سهام و خزانه داري در ارتباط با مسائل پرسنلی با سيستم بازنشستگی ارتباط تنگاتنگ دارند.

 • ثبت اطلاعات پرسنلي و پرداخت هاي مستمر و تعديلات
 • تعريف قوانين مربوط به جداول پرداخت ها و كسور به ساده ترين روش
 • معرفي و تغيير جدول هاي مالياتي
 • عمليات مربوط به وام ها و ضامنين وام
 • امكان پرداخت مساعده، پيش پرداخت
 • محاسبات عيدي و پاداش و ماليات با در نظر گرفتن معافيت ها
 • امكان اعمال تغييرات معوقه جداول پرداخت و كسر با احتساب بیمه ماليات
 • امكان تسويه حساي و تغيير وضعيت حقوق بگيران
 • امكان محاسبه مجدد ناشي از تغيير قوانين و روش هاي پرداختي
 • امكان تهيه گزارش هاي بيمه، ماليات و تهيه پرونده هاي مکانیزه برای تمامي سازمان هاي ذيربط نظير بانك ها، بيمه ها،دارائي و ...
 • امكان طراحي گزارشاتي كه در جداول از پيش چاپ شده تهيه مي شوند، نظير فيش حقوق
 • امكان ارسال فيش به آدرس ايميل حقوق بگيران
 • امكان صدور سند حسابداري با ايجاد الگو توسط كاربر
 • امكان ثبت اطلاعات وراث پرسنل متوفي
 • امكان تسهيم پرداخت ها و كسور پرسنل متوفي به وراث
 • امكان ثبت پرداخت و كسر به هر يك وراث به صورت مجزا
 • امكان پردازش و محاسبه اطلاعات وراث با انتخاي مستمر بگير اصلي
 • امكان تغيير وضعيت وراث و تسهيم مبلغ حقوق به ساير وراث به صورت اتوماتيك
 • امكان تخصيص حق عائله مندي و حق اولاد با انتخاي نسبت ورثه بگير به صورت اتوماتيك
 • امكان ثبت نسبت وراث به پرسنل متوفي
 • مكان تخصيص تجمعي كدهاي پرداخت و كسر به پرسنل و تسهيم به وراث
 • نگهداري اطلاعات پرسنلي و استخدامي بر اساس تاريخ
 • انعطاف پذيري در قوانين و محاسبات
 • پرداختهاي معوقه به دفعات
 • ارتباط مكانيزه با ساير سيستم ها
 • سرعت مناسب پردازش محاسبات ماهانه
گزارش هاي سيستم بصورت انتخابي و به ترتيب (SORT) دلخواه براي ماه جاري و ماه هاي گذشته قابل تهيه مي باشد كه عناوين بعضي از آن ها عبارتند از:
 • فيش حقوق ،ماليات
 • بيمه تامين اجتماعي، بازنشستگي، آينده ساز و بانكها و ...
 • پرداخت خالص دريافتي بصورت نقدي
 • پرداخت خالص دريافتي توسط بانك و واريز وجه به بانك
 • پرداخت مساعده نيمه ماه به صورت نقدي و پيش پرداخت
 • پرداخت ها و كسور
 • خلاصه وضعيت قسمت ها(مراكز هزينه)
 • اطلاعات پرسنلي
 • وام ها
 • عوايد ساليانه
 • خلاصه پرداخت حقوق
 • انتخابي از اطلاعات پرسنلي
 • عملكرد وام ها
 • تعديلات و لاوصولي وام ها
 • پس انداز
 • رسيد واريز وجه به بانك
 • فرم دلخواه
 • تغييرات ريالي پرسنلي و اطلاعات پرسنلي
 • بازخريد خدمت
 • حسابرسي
 • تهيه text و DBF فايل براي بيمه تامین اجتماعی، دارائي و سايرسازمانها

سيستم بازنشستگی موظف است كليه عو امل موثر در پردازش و نگهداري اطلاعات را بصورت جامع طبقه بندي و تعريف نموده و در اختیار استفاده كننده قرار دهد و همچنين اين امكان را بوجود آورد که در هر طبقه بندي عناصر اطلاعاتي و محاسباتي مورد نیاز سیستم توسط استفاده كنندگان بدون هر گونه محدوديت تعريف و بكار گرفته شود. در اين سيستم صفات متغير و پارامترهاي موثر در محاسبه هر يك از عناصر اطلاعاتي مانند )بيمه پذيري، ماليات پذيري، بر اساس ساعت كاركرد بودن، ضرايب موثر در محاسبات و ...( به نحوي در نظر گرفته شده اند كه كاملاً در اختيار استفاده كننده قرار داشته و در هر زمان توسط وي قابل تعریف و تغيير مي باشند. تحقق اين امر باعث مي شود كه كليه تغييرات به آساني و توسط استفاده كننده اصلي انجام گردد.

 • امكان معرفي اطلاعات جامع پرسنلي و استخدامي
 • معرفي انواع پرداخت ها و كسور مستمر و غير مستمر به صورت ریالی و زماني با اعمال ضرائب و امتيازات (در صورت لزوم)
 • معرفي انواع پرداخت ها و كسور خاص ماننتد اضافه کاري، شبکاری، نوبتكاري، ماليات، بيمه تامين اجتماعي، انواع بيمه عمر و حوادث، صندوق كارآموزي و ... با محاسبه سهم كارفرما )در موارد لزوم( و بر اساس ضرايب و پارامترهاي متفاوت
 • معرفي انواع پرداخت ها و كسور مربوط به كاركرد مانند: غيبت، بیماری، مرخصي بدون حقوق، تاخير و جريمه غيبت (در صورت نياز)
 • امكان معرفي انواع پرداخت ها و كسور دسته جمعي با امكتان مستثنی ساختن كارگاه ها و مراكز هزينه و افراد در موارد خاص مانند ، کمک به سيل زدگان و ...
 • نگهداري اطلاعات وام هاي مختلف
 • كنترل مرخصي استحقاقي
 • محاسبه عوايد ساليانه در چندين مرحله
 • محاسبه مساعده (پيش پرداخت نيمه ماه)بر اساس ضرايب دلخواه
 • گرد كردن (ROUNDING) خالص دريافتي كاركنان براي ايجاد سهولت در امر پرداخت نقدي
 • كنترل خالص دريافتي هاي منفي كاركنان و نقل آن به ماه بعد صورت اتوماتيك
 • كنترل عدم منفي شدن خالص دريافتي توسط لاوصولي قسط وام ها و نقل اين لاوصولي به ماه هاي بعد و وصول آن ها در اقساط وام ها
 • محاسبه پرداخت هاي علي الحساب
 • ارتباط با ماشين كارت زني و دريافت اطلاعات كاركرد ماهانه بصورت اتوماتيك
 • نگهداري و نمايش تصاوير پرسنلي وضمائم اسكن شده
 • امكان پردازش مجزا براي هر يك از پرسنل و تهيه كليه گزارش ها و صدور سند حسابداري آن
 • امكان برگشت پردازش انجام شده
 • صدور اسناد حسابداري بازنشستگي به روش هاي مختلف و نقل مكانيزة آن به سيستم حسابداري
 • محاسبه و توليد گزارش هاي پرداخت هاي خارج از ليست
 • امكان تسويه حساي مكانيزة كاركنان
 • افزايش حقوق حقوق بگيران بر اساس قانون كار
 • محاسبات معوقه (BACK PAY) شامل :
 • تغيير حقوق يا مزاياي شغلي در ماه هاي قبل
 • اصلاح موارد مربوط به كاركرد (غيبت، بيماري، مرخصي بدون حقوق، تاخير و ...) براي ماه هاي قبل
 • اصلاح يا اعلام پرداخت ها و كسور خاص(اضافه كاري، شبكاري، نوبتكاري و ...) براي ماه هاي قبل
 • اعلام ساير انواع پرداخت ها و كسور معوقه
 • تغيير در صفات متغير پرداخت يا كسر در ماه هاي قبل (بيمه پذيري، ماليات پذيري ...)
 • و ساير موارد
بازنشستگی