بودجه

وظيفه اين سيستم كنترل بودجه به منظور ثبت و كنترل مبالغ و مقادير ابلاغي رديف بودجه‌ها، پيش‌بيني و كنترل هزينه‌ها و مخارج سازمان‌ طي يك دوره مالی مي‌باشد. اين سيستم با ساير سيستم‌هاي مكانيزه اطلاعات مدیریت  نماد ایران به صورت يكپارچه عمل می نمايد.
 

 • تعريف اطلاعات سرفصل‌هاي بودجه در 5 سطح  (ارزي، ريالي، مقداري)‌ و گروهبندي‌
 • ثبت و نگهداري مبالغ مختلف بودجه (پيشنهادي، متمم، مصوب و ...)
 • امكان تامين اعتبار براي هر رديف بودجه
 • تخصيص اعتبار براي هر رديف بودجه
 • نقل و انتقال مبالغ بودجه مصوب و متمم
 • معرفي حساب‌هاي مالي مرتبط با سطوح بودجه
 • معرفي عوامل دريافت و پرداخت با سطوح بودجه
 • معرفی انواع قرارداد مرتبط با گروه بودجه
 • معرفي انبار، گروه كالا، كالاي مرتبط با سطوح بودجه
 • ارسال بودجه فروش براي سيستم توليد
 • دريافت بودجه خريد مواد از سيستم توليد
 • محاسبه و پيش‌بيني بودجه سرفصل‌هاي مختلف براي سال آتي با سناريوهاي دلخواه
   
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي ارتباط يك رديف بودجه با هر حساب
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم مالي براي دريافت عملكرد رديف بودجه
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم فروش براي ارسال اطلاعات عملكرد فروش
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم فروش براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي فروش
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي ارسال اطلاعات عملكرد برنامه ريزي خريد و تامين اعتبار خريد
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم تداركات براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي خريد
 • برقراری ارتباط مستقیم با سیستم قراردادها برای ارسال تامین اعتبار و دریافت عملکرد
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم كنترل توليد براي ارسال اطلاعات عملكرد برنامه ريزي توليد
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم كنترل توليد براي دريافت اطلاعات برنامه ريزي توليد
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم خزانه‌داري براي ارتباط يك رديف بودجه با علت‌هاي دريافت و پرداخت
 • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم خزانه‌داري براي دريافت اطلاعات عملكرد هر رديف بودجه
 • معرفي سناريوهاي متفاوت براي پيش‌بيني بودجه
 • محاسبه بودجه مالي سال آتي بر اساس عوامل مختلف
 • امكان طراحي تمامي گزارش‌هاي سيستم
 • برقراری ارتباط مستقیم با سیستم قرارداد برای کنترل اعتبار قرارداد
 • تهيه انواع گزارش‌هاي مقايسه‌اي پيش‌بيني و عملكرد سطوح بودجه و انحراف براي مركز هزينه
 • انواع گزارش‌هاي مقايسه‌اي بر اساس پيش‌بيني و عملكرد و انحرافات براي گروه‌هاي مختلف بودجه
 • تهيه انواع گزارش‌هاي مديريتي و فراسازماني همانند گزارش‌هاي قابل ارائه به بورس، صورت سود و زيان شركت و ترازنامه‌ها
 • تهيه گزارش تراز
 • تهيه گزارش صورت گردش دفتر اعتبارات
 • تهيه گزارش اعتبارات اندوخته شده و جاري
 • تهيه گزارش‌هاي انتخابي
این سیستم با ثبت مبالغ ردیف بودجه ها، امکان پیش بینی و کنترل هزینه ها و مخارج یک سازمان را طی یک دوره مالی فراهم می آورد.
از آنجا که هدف نهایی نرم افزار های نمادایران ایجاد بستری هماهنگ و یکپارچه از اطلاعات است، این سیستم هم با دیگر سیستمها ی نمادایران در ارتباط منطقی قرار دارد.
بودجه