راه‌اندازي و استقرار سیستم

در صورت نياز مشتريان به كارشناسان نماد ايران جهت راه‌اندازي سيستم هاي خريداري شده، نمادایران این وظیفه را نیز می پذیرد، در این رابطه کارشناسانی از نمادایران با مشتری همکاری خواهند نمود که حداقل در50 پروژه راه اندازی تجربه كسب نموده باشند، و آزمون‌هاي كارشناسي راه‌اندازي را با موفقيت گذرانده باشند. اين كارشناسان پس از شناخت وضعيت موجود مشتري نسبت به رفع نواقص احتمالي و آماده‌سازي سازمان مشتري براي جذب سيستم‌ها اقدام خواهند نمود. وظیفه اصلي اين كارشناسان انطباق نيازهاي مشتري با امكانات نرم‌افزارهاي خريداري شده و در صورت لزوم ایجاد درخواست  جهت افزودن امكانات جدید به نرم‌افزارها خواهد بود. شرايط و نیازهای كه از سوي مديران پروژه راه‌اندازي شناخته می شود، به کاربران اطلاع و پيشنهاد می گردد تا پس از  ایجاد توافق دو سویه به اجرا گذاشته  گردد.