طراحی و تولید سیستمهای یکپارچه

جامعیت یا همبستگی به عنوان یک اصل در طراحی سیستم های شرکت نماد ایران لحاظ گردیده است. این امر بدین معنی می باشد که طراحی سیستم های شرکت نماد ایران به صورت یکپارچه انجام گرفته و براساس این طراحی کلان وظایف و سرویسهای نرم افزار طراحي و تعریف شده است. این نرم افزارها  به صورت به هم پیوسته به فعالیت خود پرداخته و هر کدام از آنها می توانند از نتایج فرآیندهای سایر سیستم ها بهره مند شوند . از دیگر مصداق های یکپارچگی سیستم ها ، وجود یک مکانیزم متمرکز برای مدیریت كدها و کاربران و سطوح دسترسی آنها به فرمها و اطلاعات سیستم های مختلف می باشد.  این جامعیت در سطوح مختلف سیستم از جمله در بانکهای اطلاعاتی و همچنین در سطح فرآیندها و  اجزای تشکیل دهنده سیستمهای مختلف نیز مشاهده می گردد.